زمان ارسال آثار به نهمین جشنواره هنر آسمانی به اتمام رسیده است.