نمایش ۱ - ۴۳۰ از ۴۳۰

نام و نام خانوادگیکد ملیجنسیتشماره همراهمرکز محل تحصیلنام مرکز یا مدرسه علمیهکد پرونده تحصیلیاستان محل سکونتعنوان کارگاه درخواستینویسندگی‌ خلاقداستان طنزخاطره‌نویسی
حمید قنبری ماه۳۵۸۰۵۸۰۰۴۳آقا۹۱۵۹۵۵۲۵۶۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمعاونت تبلیغ۸۴۵۱۹اردبیل
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه میری۴۳۲۳۵۷۹۸۹۶خانم۹۱۲۸۵۱۰۴۴۷جامعه الزهراجامعه۱۳۹۶۲۳۰۱۵۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
حسین خداپرست۱۵۴۰۲۱۰۶۷۷آقا۹۳۳۵۰۲۷۸۲۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۱۳۴۹۹۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد جواد بهارلو۱۲۷۴۲۴۹۸۴۸آقا۹۹۰۲۸۱۴۰۰۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندارالحکمه۹۷۱۲۶۷۶۵اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید محمدرضا موسوی۳۲۵۶۲۹۶۶۳۷آقا۹۱۲۷۴۷۶۹۱۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۲۵۶۶۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سعید لطیفی۳۸۷۵۶۶۱۶۱۳آقا۹۱۰۶۱۹۷۶۱۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۸۳۷۴۰همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده زینب حسینی۵۹۲۹۹۴۵۹۱۸خانم۹۱۶۹۷۴۴۰۷۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانتربیت مدرس قم۹۴۱۳۱۵۰۰۷۱لرستان
 • داستان طنز
محمد جواد عباسی۳۹۲۰۷۲۴۵۹۳آقا۹۲۱۰۹۵۱۲۶۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر۱۲۶همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه میری۴۳۲۳۵۷۹۸۹۶خانم۹۱۲۸۵۱۰۴۴۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه۱۳۹۶۱۱۳۲۰۰۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محسن علیزاده۳۰۸۰۱۴۷۹۳۶آقا۹۱۶۲۴۴۶۹۳۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام مهدی عج الله۱۱۵۷۲۹کرمان
 • نویسندگی‌ خلاق
رضوان راحمی۵۹۸۱۳۶۳۶خانم۹۱۲۴۹۵۰۰۳۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا۹۷۱۲۱۰۰۱۳۷تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
طاهره سحاب عزت۳۸۶۰۷۰۹۴۹۶خانم۹۱۸۶۷۵۹۵۵۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا س۴۰۰۱۲۰۲۴۲۴۲همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
علیرضا حسین پور۴۵۹۰۲۷۳۸۰۲آقا۹۱۹۱۶۰۹۷۱۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۴۵۳۷۴خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه کاوش خداشهری۲۶۶۰۲۹۸۲۷۰خانم۹۳۹۸۸۰۹۲۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه صومعه سرا۴۰۰۱۲۰۲۷۱۵۶گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده نجمه موسوی۹۴۵۵۹۷۶۸۱خانم۹۱۵۵۲۴۵۷۸۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه حضرت نجمه س۱۴۰۰۲۱۱۱۱۳۱۶خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه علیزاده۲۱۴۲۰۱۰۴۵۸خانم۹۱۸۰۶۹۴۵۰۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانریحانه النبی۹۸۱۳۱۱۰۳۴۱مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
عطیه اورامه۸۱۵۷۴۸۴۳خانم۹۳۵۷۶۹۸۴۸۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت قاسم ابن الحسن۹۷۱۲۲۰۴۷۵۱تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
عطیه اورامه۸۱۵۷۴۸۴۳خانم۹۳۵۷۶۹۸۴۸۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت قاسم ابن الحسن۹۷۱۲۲۰۴۷۵۱تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مریم قنبریان۶۳۳۹۵۷۰۹۵۱خانم۹۱۹۳۵۰۸۲۶۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز مدیریت۹۷۱۳۱۳۰۲۱۸چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
سیده مرضیه بصیری۱۱۵۱۵۰۷۶خانم۹۳۹۳۶۴۳۷۰۶جامعه المصطفیاصفهان۱۱۵۱۵۰۷۶اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
ملیحه امینی۵۳۲۹۷۷۶۷۱خانم۹۱۲۷۹۵۹۶۰۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراننورالزهرا۴۰۱۱۲۰۲۳۸۰۲تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
جواد منصوری۸۱۴۸۹۲۰۱آقا۹۱۲۴۲۵۵۳۳۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانعالی قاسم بن الحسن۸۰۳۷۷تهران
 • داستان طنز
محدثه درودیان۱۴۷۹۶۷۲۴خانم۹۳۵۶۶۵۹۸۲۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه الزهرا۱۳۹۴۴۷۱۳تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
جواد منصوری۸۱۴۸۹۲۰۱آقا۹۱۲۴۲۵۵۳۳۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقاسم بن الحسن۸۰۳۷۷تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
فهیمه قربانحسینی۵۹۰۳۴۷۷۵۶خانم۹۳۸۳۰۱۴۰۸۴جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۳۱۲۱۰۶۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه قاسمی دهکردی۴۶۲۳۳۹۹۹۱۵خانم۹۱۳۶۰۶۱۷۳۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز تخصصی معصومیه سلام الله علیها۹۷۱۳۱۱۰۰۶۳چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
مهدی کشتکار۳۸۵۲۰۵۲۰۱آقا۹۱۲۰۶۹۰۹۷۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۶۴۶۸۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
نیلوفر اورجی اربط سفلی۲۹۶۰۳۰۰۰۹۲خانم۹۱۴۹۷۶۸۸۷۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه الزهرا سلام الله علیها۹۵۱۲۲۰۵۲۶۴آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
نیلوفر اورجی اربط سفلی۲۹۶۰۳۰۰۰۹۲خانم۹۱۴۹۷۶۸۸۷۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه الزهرا سلام الله علیها۹۵۱۲۲۰۵۲۶۴آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده زینب موسوی۴۰۶۰۱۷۵۱۲۹خانم۹۳۸۷۹۴۲۹۷۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۲۳۰۰۳۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
احمدرضاجمالی۲۲۸۲۷۳۱۰۵۰آقا۹۳۶۵۹۲۸۳۳۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه محمدیه(ص)۱۷۴۴۳۳فارس
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
عفیفه اسفندیاری۳۸۰۱۵۵۵۰۶۲خانم۹۱۸۹۹۹۳۱۵۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه حضرت زینب سریش آباد۲۵۷۱۰۸کردستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
عاطفه صادقی۵۹۳۶۶۱۹۲خانم۹۱۲۸۱۰۲۱۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران۸۹۱۳۱۱۰۵۸۵تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
میلاد شبانی۳۴۹۰۳۶۸۶۲۲آقا۹۳۶۲۶۱۹۹۴۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام خمینی ره۱۶۱۰۷۸بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
رضا کلانتری۳۲۴۰۳۲۰۸۰۰آقا۹۱۹۵۴۱۴۸۳۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۹۱۲۲۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ابوالفضل رجبی۲۵۸۱۶۴۶۸۳۷آقا۹۳۵۶۷۲۸۳۸۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامع رست۱۷۰۷۴۶گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
عبدالحسین روستایی۴۱۳۳۰۶۵۰۶۹آقا۹۳۶۰۶۷۳۷۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسفیران۲۰۴۴۴۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید محمد صادق حسینی۲۰۵۱۱۳۰۸۲۵آقا۹۳۸۷۲۷۱۲۴۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه صدر بابل۱۶۳۴۴۳مازندران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
افسانه کریمی۱۵۸۳۲۰۸۲۸۳آقا۹۳۰۸۶۸۷۵۷۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه صادقیه تبریز۸۸۱۲۲۰۲۸۵۲آذربایجان شرقی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده مریم حسینی۹۲۳۴۸۹۵۱۷خانم۹۳۷۰۴۳۷۴۲۸جامعه الزهرافائزات۹۳۱۴۰۴۲۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
زهرا شریعتی۹۴۲۱۲۵۲۷۰خانم۹۱۵۹۸۲۴۷۳۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمکتب نرجس مشهد۸۵۲۱۱۱۰۱۵۹خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
محمدرضا صادق پور۲۴۸۰۰۶۶۴۲۸آقا۹۱۰۹۶۶۷۳۴۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۹۰۰۷۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
محمدرضا صادق پور۲۴۸۰۰۶۶۴۲۸آقا۹۱۰۹۶۶۷۳۴۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۹۰۰۷۸قم
 • خاطره‌نویسی
زهرا فرخی۲۴۰۰۲۴۵۱۳۴خانم۹۱۷۳۶۶۷۴۲۰جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۵۲۲۰۰۳۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
عیسی رفیعی وردنجانی۴۶۲۳۲۴۱۲۸۹آقا۹۱۰۳۹۱۳۳۱۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمعهد اجتهاد فعال۵۹۴۶۴اردبیل
 • نویسندگی‌ خلاق
حسین افشین۲۲۸۱۵۷۷۳۴۱آقا۹۱۷۶۹۷۹۵۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالهادی ع۹۱۶۹۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
نسرین ابراهیمی مقدم۴۸۶۰۱۰۰۴۰۹خانم۹۳۵۹۸۸۳۵۶۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالزهرا۹۶۱۲۲۱۱۵۵۸گلستان
 • نویسندگی‌ خلاق
نسیبه قربانی۴۸۸۰۲۰۲۳۱۲خانم۹۱۱۵۱۳۰۱۳۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه الزهرا (س) مینودشت۹۴۱۲۲۰۱۱۱۶گلستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اکرم۴۹۲۲۱۴۸۸۳خانم۹۳۵۲۱۵۰۱۰۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت عبد العظیم حسنی۱۱۰۹۴۵۲۰۵۶تهران
 • خاطره‌نویسی
محسن عبدالله زاده۴۵۷۰۰۰۰۲۶۶آقا۹۱۲۴۳۲۰۰۶۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانآزاد امام کاظم علیه السلام۹۳۳۷۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
کبری گلیج۲۲۱۹۴۱۴۶۲۰خانم۹۱۹۳۶۸۴۰۰۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانبقیع۷۸۵۲۴۹۹البرز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه خسروآبادی۶۹۱۹۵۱۷۱خانم۹۱۹۶۰۱۹۱۰۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانقاسم بن الحسن (ع)۹۶۱۲۲۰۵۵۰۱تهران
 • داستان طنز
فاطمه خسروآبادی۶۹۱۹۵۱۷۱خانم۹۱۹۶۰۱۹۱۰۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانقاسم بن الحسن (ع)۹۶۱۲۲۰۵۵۰۱تهران
 • داستان طنز
مهری حسین پور۳۲۲۸۸۳۳۸۵خانم۹۳۶۳۹۳۵۸۳۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراندره الصدف۹۹۱۳۱۹۰۰۶۷تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه قاسمی۲۵۷۲۰۳۴۹۰۵خانم۹۱۷۰۷۱۴۶۱۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراننورالثقلین میان شهر۹۷۱۲۲۰۶۰۶۸فارس
 • نویسندگی‌ خلاق
سمانه شاکر۲۱۴۳۲۳۷۰۶۵خانم۹۱۹۵۴۱۵۵۸۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز مدیریت خواهران۹۵۱۲۲۰۸۰۰۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
کرامت نوروزی۴۸۱۹۹۰۶۶۳۱آقا۹۱۶۷۲۵۰۴۹۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانموسسه تدبیر۱۰۵۷۱۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
علی اسدی۱۱۲۰۰۹۰۲۹۶آقا۹۱۰۳۶۳۴۲۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصاحب الزمان عج۸۹۱۲۰۳۳۳اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
علی اسدی۱۱۲۰۰۹۰۲۹۶آقا۹۱۰۳۶۳۴۲۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصاحب الزمان عج۸۹۱۲۰۳۳۳اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
زهرا بوربور۳۶۹۹۷۹۶۱خانم۹۱۲۲۳۳۳۲۶۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه نور الزهراء۹۸۲۲۰۲۰۱۱۹تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
فریده کسی چشمه گچی۳۲۴۰۸۵۴۵۹۷خانم۹۲۲۳۴۶۹۰۷۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه امام خمینی ره۹۳۱۲۲۰۵۰۷۱کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محیا خانی۴۴۰۷۸۶۰۰۲خانم۹۳۸۶۴۶۳۰۶۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراننورالزهرا۴۰۰۱۲۰۲۱۸۲۹تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
سعید خراسانی۵۶۰۰۶۳۰۵۹آقا۹۱۸۶۲۰۸۳۹۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانموسسه فقهی شمس الشموس علیه السلام۱۲۶۹۲۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
پریسا پاکنیا۱۶۸۹۸۱۶۲۵۲خانم۹۱۴۷۸۲۵۶۳۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانولیعصر (عج)۸۷۱۲۲۰۲۹۷۸آذربایجان شرقی
 • داستان طنز
مسعود عزیزی۶۳۴۲۹۳۷۳آقا۹۱۲۴۹۳۷۹۶۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۸۱۹۱۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا جابری۶۸۳۹۹۳۰۷۱۸خانم۹۱۷۶۱۱۹۲۴۴جامعه الزهراجامعه الزهرا سلام الله علیها۱۳۹۰۴۶۱۰۲۴کهگیلویه وبویراحمد
 • خاطره‌نویسی
افسانه شعبانی۱۶۸۹۹۵۱۲۳۰خانم۹۱۴۶۱۴۴۰۷۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالزهرا۹۶۱۳۲۱۰۰۰۱آذربایجان شرقی
 • نویسندگی‌ خلاق
زهره بحرینی۳۵۳۹۹۲۱۴۹۴خانم۹۳۷۰۳۳۱۰۴۸جامعه الزهراتعلیم وتربیت۱۳۹۸۱۳۰۰۳۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
شعرای نجاتی۱۲۷۲۰۸۹۶۲۲آقا۹۰۴۵۲۰۶۱۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصاحب الزمان۸۹۱۲۰۳۳۷اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمد مهدی مهرابی۱۱۳۰۴۰۰۱۰۷آقا۹۳۷۱۹۸۹۱۵۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصاحب الزمان۹۳۳۲۳۶۳۵اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
فاطمه مرادی۴۰۵۱۸۱۲۲۸۶خانم۹۱۰۵۸۳۹۶۲۳جامعه الزهرامرکز تخصصی فقه واصول۱۳۱۶۴۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
عصمت ریوندی۴۴۱۳۹۱۷۳۷خانم۹۱۹۰۲۷۵۰۷۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراننورالزهرا۹۴۱۲۲۰۸۰۶۱تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اشرف صالحی۵۳۴۲۲۱۲۰۳خانم۹۱۸۲۵۶۸۶۸۸جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۷۱۳۰۲۱۲مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ریحانه ایزدی۷۸۸۳۰۰۲۸خانم۹۹۰۵۰۳۵۴۹۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراننورالزهرا۹۱۱۲۲۰۶۸۰۴تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
سمیرا نژادلر۲۱۹۰۰۰۱۲۹۳خانم۹۱۱۲۹۰۰۵۱۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز آموزش های غیر حضوری سطح سه۴۰۰۱۳۱۳۰۰۷۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده فاطمه نصراللهی زاده۳۸۵۶۰۰۸۲۸خانم۹۱۲۴۵۱۸۹۰۱جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۷۱۳۰۱۴۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حسنا محمدی۱۱۰۳۷۳۹۰۱خانم۹۳۸۰۳۱۶۳۵۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت قاسم ابن الحسن۴۰۱۱۲۰۲۲۴۰۶تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اعظم نیکبخت مالواجردی۵۶۴۹۵۲۳۶۹۱خانم۹۱۹۱۱۰۸۶۴۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانقاسم ابن الحسن سلام الله علیهما۱۴۰۱۳۲۲۰۰۱۴تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
عبدالله کریمی۴۵۲۴۳۲۶۲۶آقا۹۱۲۵۵۲۱۰۶۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندرس خارج۲۳۷۹۷هرمزگان
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه قربانی۴۵۷۰۰۶۵۶۸۶خانم۹۱۹۸۰۲۴۲۵۸جامعه الزهراجامعه الزهرا قم۱۳۹۶۱۲۰۶۲۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
لیلی زنگی۳۰۹۱۲۲۱۸۴۹خانم۹۱۳۳۸۷۵۱۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت زینب (س)۱۱۰۸۱۵۱۰۱۶کرمان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
لیلی زنگی۳۰۹۱۲۲۱۸۴۹خانم۹۱۳۳۸۷۵۱۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت زینب (س)۱۱۰۸۱۵۱۰۱۶کرمان
 • نویسندگی‌ خلاق
سید مهدی موسویان۹۴۵۵۳۲۳۴۲آقا۹۱۲۷۱۹۷۱۱۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم درس خارج۸۱۸۴۹قم
 • داستان طنز
صادق مرادی۱۹۶۰۲۳۷۳۶۵آقا۹۱۶۷۴۷۲۱۲۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالمهدی عج۱۲۹۹۴۳خوزستان
 • نویسندگی‌ خلاق
محمدهادی ربانی نژاد۴۵۱۰۱۷۰۰۶۸آقا۹۳۹۶۴۱۸۳۲۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه جامع۱۶۲۹۴۴گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
مریم رضایی۳۸۶۶۷۲۷۵۱خانم۹۱۰۲۰۴۲۷۴۳جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۱۳۰۲۷۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
فیروزه سپهوند۴۰۷۲۳۴۵۲۱۰خانم۹۱۲۰۹۴۰۷۱۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۴۰۷۲۳۴۵۲۱۰مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
کبری جباری۴۲۸۵۸۱۰۹۱۳خانم۹۱۰۴۸۰۱۷۷۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانموسسه آموزش عالی نورالزهرا زنجان۹۴۱۳۱۵۰۰۳۰زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
کلثوم محسن زاده۱۹۴۰۳۲۳۲۱۵خانم۹۳۸۸۰۴۷۴۶۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرمز تخصصی امام خمینی ره۱۹۴۰۳۲۳۲۱۵خوزستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
کامران پیش بهار۵۷۶۰۰۱۸۸۴۱آقا۹۱۱۷۴۰۹۱۸۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمسجد حضرت زینب۱۳۵۱۵۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مهدی لطفی۱۲۵۰۳۹۸۴۷۹آقا۹۱۳۸۶۷۷۶۶۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانموسسه شمس الشموس ع۹۳۴۲۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه دوست محمدیان۵۳۰۰۰۲۱۷۴۱خانم۹۱۹۵۴۵۷۵۵۳جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۱۳۰۰۶۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علیرضاشیرزاده۳۸۵۹۴۶۰۷۴آقا۹۹۰۱۴۷۲۷۷۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانبنیادفقهی مدیریت اسلامی۷۴۱۷۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
علیرضا طایفی نصرآبادی۴۴۵۰۱۰۹۰۲۳آقا۹۰۳۲۹۷۱۳۹۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحقانی۱۵۷۱۵۹یزد
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
ناصر باغبانی۳۵۴۹۸۹۶۹۳۱آقا۹۱۷۹۹۷۶۹۸۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام خمینی.ره. شهرک مهدیه۱۰۱۸۹۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سید مرتضی سجادی۴۲۳۱۹۵۴۲۴۰آقا۹۱۲۷۴۷۴۶۶۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۶۸۵۱۸قم
 • داستان طنز
مرتضی براتی لطف۳۸۶۶۴۳۷۹۲آقا۹۱۹۳۵۲۹۳۷۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۸۹۰۸۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمود ملک حسینی۵۳۴۱۷۵۲۹۵آقا۹۱۲۷۵۲۵۷۲۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۴۸۴۲۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
قدسی صالحی۱۰۹۲۱۸۶۳۱۱خانم۹۳۸۴۱۱۷۳۸۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه زهرائیه۹۷۱۲۲۰۱۹۲۶اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
امین منصوریان۱۸۷۰۲۷۷۱۲۰آقا۹۱۶۰۴۱۸۷۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۲۰۰۴۷۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مائده الهی۲۶۸۰۰۰۹۶۵۷خانم۹۱۹۱۹۷۱۳۸۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانکریمه اهل بیت۹۲۲۲۲۰۰۵۴۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
قاسم عباسیان میرزا۴۲۰۹۹۵۶۵۲۱آقا۹۱۶۳۶۶۳۲۳۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصاحب الزمان۱۰۳۹۸۷لرستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زینب عباسی۳۵۲۰۸۵۳۰۵۱خانم۹۱۹۶۵۲۲۷۳۲جامعه الزهراجامعه الزهرا قم۱۲۶۶۳۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زینب عباسی۳۵۲۰۸۵۳۰۵۱خانم۹۱۹۶۵۲۲۷۳۲جامعه الزهراجامعه الزهرا قم۱۲۶۶۳۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه وافری۳۸۱۰۹۴۶۶۹خانم۹۳۷۹۲۷۱۶۶۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه۸۷۱۲۲۰۰۰۱۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مریم شجاعی۳۰۶۰۱۲۳۷۷خانم۹۱۲۷۵۸۶۱۸۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفاطمه الزهرا۹۵۱۲۲۱۱۳۴۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی زارع بیاتی۶۴۷۹۸۹۳۶۱۱آقا۹۱۳۶۲۲۸۸۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه۲۹۱۸۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حسین بیاتی۳۹۸۰۱۷۷۲۷۰آقا۹۳۵۶۱۹۲۰۵۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۹۱۴۰۰قم
 • داستان طنز
محمد مقدسی برازنده۴۰۴۰۱۳۸۶۲۷آقا۹۰۱۴۰۹۴۰۶۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانشمس الشموس علیه السلام۱۱۹۷۰۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محسن محمودی گهروئی۶۳۳۹۷۴۲۳۴۳آقا۹۱۹۷۴۵۸۱۹۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز اخلاق و معنویت آیت الله سعادت پرور۷۸۵۰۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
جعفر رضائی۱۱۳۰۰۳۱۴۳۸آقا۹۱۵۴۷۱۷۲۷۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام صادق علیه السلام۲۹۶۶۲۶۵۸۳اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳خانم۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۱۳۰۰۱۸کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳خانم۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۱۳۰۰۱۸کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زینب بوستان افروز۴۲۷۰۱۷۷۹۴۲خانم۹۱۹۸۵۱۸۷۹۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۹۲۳۰۰۳۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مریم ویسمه۵۳۵۱۳۱۱۴۳خانم۹۱۸۹۶۱۹۷۹۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا س۹۶۱۲۲۸۳۱۵مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حسین شیروانی اول۹۲۱۹۶۰۱۲۳آقا۹۳۶۸۵۳۵۴۹۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانخاتم النبیین۳۰۱۱۱۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
زینب ترکاشوند۳۸۵۹۶۰۸۵۹خانم۹۱۹۳۴۹۹۷۰۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه۷۷۳۳۲۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
معصومه صادقی پور۳۷۱۴۳۷۴۶۶خانم۹۱۰۴۷۳۸۴۴۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه الزهرا۹۲۱۲۲۰۰۵۱۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه عطایی۱۳۶۴۱۰۵۹۴۰۹۹خانم۹۰۱۵۴۰۵۴۳۷جامعه الزهراجامعه‌الزهرا س۱۱۵۵۰۶۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مژده مظاهری۴۰۱۱۸۲۰۵۴۷خانم۹۳۷۰۳۷۶۲۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران‌کریمه اهل بیت س۹۱۱۲۲۰۲۱۸۸اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
دنیا صفری۲۳۷۲۶۰۵۶۸۲خانم۹۱۰۶۷۹۴۴۳۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه الزهرا۱۳۸۷۱۲۱۰۶۰قم
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه ماندگاری۳۸۱۹۲۰۵۰۱خانم۹۳۶۴۲۴۰۹۲۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۸۹۴۳۲۰۱۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محمد معین۴۸۰۹۸۲۹۲۹آقا۹۳۰۸۲۸۳۸۹۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانهدایت تحصیلی الغدیر۱۶۱۶۷۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد معین۴۸۰۹۸۲۹۲۹آقا۹۳۰۸۲۸۳۸۹۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانهدایت تحصیلی الغدیر۱۶۱۶۷۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
وحید رضاوند۳۱۰۲۲۳۳۶۹آقا۹۱۹۱۲۹۱۰۳۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۸۷۴۱۰مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
محمد قربانی آوالان۶۰۴۰۰۳۰۱۱۹آقا۹۱۴۶۸۹۶۰۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندارالشفا۹۶۹۳۷آذربایجان شرقی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه درویشی۳۰۵۲۲۹۴۹۳۸خانم۹۱۳۰۴۲۳۷۵۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانموسسه آموزش عالی فاطمیه۸۸۱۳۱۱۰۱۴۵کرمان
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه جعفری۱۹۹۶۰۴۲۷۶۰۴۸خانم۹۱۵۷۰۲۵۷۸۷جامعه المصطفیمدرسه عالی خواهران جامعه المصطفی مشهد۱۱۵۱۰۹۹۹خراسان رضوی
 • خاطره‌نویسی
علیرضا آذرنیا۳۵۱۰۰۰۶۸۲۸آقا۹۱۷۰۱۱۰۶۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسفیران هدایت۱۰۳۱۷۴بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده هاجر مصباح۹۴۸۰۱۳خانم۹۰۱۷۱۵۶۴۲۴جامعه المصطفیبنت الهدی۱۱۵۱۵۵۸۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
علی احسانی۴۵۶۰۳۰۲۳۷۵آقا۹۱۹۶۶۷۵۹۶۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحقانی (منتظریه)۱۹۲۳۵۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید مجید طاهری۶۵۱۹۶۹۷۸۹۳آقا۹۱۹۴۰۸۶۱۴۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه خراسان۹۶۶۶خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
هانیه نخعی۲۹۸۱۰۷۵۷۳۱خانم۹۰۴۵۷۸۴۸۱۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه کرمان۹۸۱۲۰۲۲۷۷۴کرمان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ابوالفضل فرهادی۱۱۴۲۴۶۷۲۴۴آقا۹۱۳۹۰۶۵۳۵۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصاحب الامر عج۹۱۱۳۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محسن شفیعی۱۱۵۰۲۷۴۶۰۳آقا۹۹۲۱۷۲۷۵۶۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه حقانی۱۹۵۷۰۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
عمران چراغی۳۸۷۴۰۳۴۴۵۳آقا۹۳۵۴۲۵۷۲۲۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه فیضیه۸۰۱۰۷تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
علی محمد مظفری۵۷۹۹۷۳۴۰۹آقا۹۱۸۹۶۸۹۴۲۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۲۰۰۹۹۵گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محمد عظیمی۶۳۶۰۱۲۶۶۷۲آقا۹۳۶۹۰۵۸۰۸۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحقانی۹۸۸۳۷قزوین
 • نویسندگی‌ خلاق
سجاد منتظری طلب۳۷۱۸۱۳۶۵۴آقا۹۰۵۴۹۷۱۱۴۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحقانی۹۶۷۸۸قم
 • خاطره‌نویسی
محمد کریمی۱۲۷۱۶۵۰۴۰۱آقا۹۱۳۵۳۳۳۷۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندارالحکمه۹۶۶۲۶۰۶۱اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
سمیه گیوکی۶۵۱۹۳۷۹۸۱خانم۹۳۸۷۰۳۶۳۲۸جامعه الزهراجامعه الزهرا۹۲۱۴۰۱۷۸خراسان جنوبی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
هاشم قربانی۱۰۵۰۰۵۴۸۸۱آقا۹۳۰۳۷۷۰۰۴۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۱۱۴۴۵۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محمد شاکر۲۴۲۰۱۸۲۸۹۸آقا۹۱۰۰۵۶۸۱۶۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانغیر حضوری شیراز۹۲۰۵۴فارس
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
افسانه حمدی۲۶۷۹۷۸۱۷۵۹خانم۹۳۷۹۶۳۱۷۲۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه فاطمیه گیلان شهرستان صومعه سرا۹۱۱۲۲۰۹۳۵۶گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
مریم دیانتی۱۲۲۹۴۵۳۷۴۱خانم۹۰۲۷۰۱۵۹۵۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفدک۹۹۱۳۱۵۰۰۸۷اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی امیری۴۲۷۱۰۱۴۵۴۰آقا۹۳۸۷۰۹۷۸۷۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانموسسه ولی امر عج۹۳۵۲۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
علی حاتمی۱۸۳۰۱۰۳۲۹۶آقا۹۳۶۹۹۱۱۳۶۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانموسسه آقای شاهرودی۹۵۶۵۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
یوسف۴۲۷۰۷۷۴۵۱۷آقا۹۰۲۴۴۴۲۲۸۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمسجدسیدزنجان۱۴۰۲۴۸زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حسین کردی۶۶۶۰۳۸۹۸۷۳آقا۹۳۰۷۴۵۲۰۳۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام حسین علیه السلام۱۹۶۶۴۱تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
زهرا بیگ محمدی۴۰۳۲۲۴۰۳۲۹خانم۹۱۸۲۰۱۲۲۱۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه الزهرا۲۰۰۶۶۷همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
سیده خانم بصیری۱۱۵۱۵۰۷۶خانم۹۳۹۳۶۴۳۷۰۶جامعه المصطفیاصفهان۱۱۵۱۵۰۷۶اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
سیده خانم بصیری۱۱۵۱۵۰۷۶خانم۹۳۹۳۶۴۳۷۰۶جامعه المصطفیاصفهان۱۱۵۱۵۰۷۶اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
نعمت‌الله معززیان پور۶۰۰۹۹۶۱۶۰۲آقا۹۱۰۴۹۷۵۰۴۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۱۰۱۱۹۷کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
علی عارضی۱۲۶۳۵۴۲۰۶۹آقا۹۱۳۲۶۴۵۸۳۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۷۴۷۰۶تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
حبیبه جعفری۱۴۰۶۷۶۶۰۷۸۳۵خانم۹۱۷۵۰۰۸۰۱۹جامعه المصطفیجامعه المصطفی مدرسه خواهران مشهد۱۱۵۱۱۰۰۰خراسان رضوی
 • خاطره‌نویسی
حامد اهور۳۸۷۱۲۳۵۰۷۵آقا۹۱۲۷۵۹۶۹۵۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانخارج فقه۸۸۷۱۲تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه صادقپور۲۲۹۶۸۰۲۸۵۰خانم۹۰۱۹۴۳۵۶۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۸۶۱۵۱۰۴۴قم
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مهری ایمانی۶۶۴۹۸۹۴۰۲۸خانم۹۳۸۶۴۷۸۳۸۸جامعه الزهراالزهرا حصارک۱۳۹۹۲۴۰۰۳۴البرز
 • نویسندگی‌ خلاق
سید محمد حسین موسوی۲۲۸۳۶۳۴۶۵۲آقا۹۹۳۹۱۳۸۵۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه مبارکه رضویه۱۶۶۶۲۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مهدی الله دادی۲۴۴۰۵۴۸۴۹۹آقا۹۹۲۴۵۰۵۹۱۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسطوح عالی قم۱۵۹۶۵۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
ریحانه عرفانیان۵۲۴۹۹۲۳۸۶۰خانم۹۱۵۰۹۶۲۲۱۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا سلام الله علیها۹۲۲۱۱۱۰۷۶۴خراسان شمالی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمانه فتوحی۶۲۵۰۰۲۳۸۷۹خانم۹۳۶۶۲۷۱۰۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت ولی لصر عج۹۳۱۲۲۰۸۵۰۲تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
ابوالفضل روزبهانی۳۹۵۰۴۹۲۱۶۱آقا۹۳۶۹۰۵۴۲۶۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام۱۶۲۰۴۸تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
میلادحجتی۵۱۸۰۰۸۵۶۸۳آقا۹۰۳۹۸۲۵۳۶۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز تخصصی امام خامنه ای۱۲۹۲۴۲قم
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
آسیه انصاری فرد۶۰۹۹۹۷۵۴۳۸خانم۹۱۰۷۱۰۳۷۰۹جامعه الزهراحضرت معصومه سلام الله علیها در۱۴۰۰۱۳۰۲۱۴بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیدحسین حبیب زاده۴۳۱۱۴۷۵۱۷۹آقا۹۹۱۰۱۵۹۱۵۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانرضویه۹۸۶۰۱قزوین
 • نویسندگی‌ خلاق
ایمان مقامی۱۲۷۱۶۱۴۹۲۸آقا۹۱۳۷۹۲۴۶۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسفیران هدایت۲۰۶۲۷۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمدحسین افشار صفوی۹۲۵۲۳۰۱۵۴آقا۹۰۱۰۱۸۸۸۱۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمصباح الهدی۳۰۷۴۵۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سحربابائی۳۱۰۴۳۹۷۵۲خانم۹۳۵۷۴۶۲۸۰۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا علیهاسلام۹۵۱۲۲۰۱۳۶۱البرز
 • نویسندگی‌ خلاق
نرگس عسگری۱۲۸۶۱۳۵۳۶۲خانم۹۱۳۲۶۶۲۲۸۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمجتهده امین۸۹۱۶۱۳اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
ریحانه امینی۴۲۸۵۶۲۷۹۶۵خانم۹۱۲۷۴۳۶۵۶۱جامعه الزهراجامعه الزهرا سلام الله علیها۱۳۹۸۲۳۰۰۳۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ریحانه امینی۴۲۸۵۶۲۷۹۶۵خانم۹۱۲۷۴۳۶۵۶۱جامعه الزهراجامعه الزهرا سلام الله علیها۱۳۹۸۲۳۰۰۳۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سمیرااسماعیلی۳۲۳۸۴۳۳۶۰خانم۹۱۹۷۹۳۰۹۱۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالزهرا س۹۶۱۲۲۰۳۴۷۴البرز
 • خاطره‌نویسی
مصطفی زینل پور۴۴۲۰۹۸۱۶۸۷آقا۹۱۶۲۶۲۳۰۲۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانشفیعیه۱۷۱۱۸۵یزد
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
زهرااخلاقی۲۷۵۶۸۹۵خانم۹۱۹۸۶۸۸۴۳۳جامعه المصطفیدانشگاه مجازی المصطفی۱۱۵۸۷۲۷قم
 • داستان طنز
براتعلی چگینی۶۲۱۱۵۹۵۳۰آقا۹۱۸۸۶۴۴۶۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز مدیریت۴۶۸۶۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سید احمد مصطفوی۱۱۵۰۱۱۹۰۲۰آقا۹۱۴۰۴۵۷۸۶۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۹۷۴۴۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
رقیه آرامی نسب۳۳۸۱۰۲۵۳۳۳خانم۹۱۷۰۹۳۶۸۱۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز آموزش های غیرحضوری قم۹۶۱۲۲۱۳۵۹۰قم
 • خاطره‌نویسی
عالیه افروشه۱۶۸۹۵۸۵۸۶۲خانم۹۱۴۷۸۳۹۰۱۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۹۲۱۴۰۵۰۱آذربایجان شرقی
 • نویسندگی‌ خلاق
حجی صادق دانشمند۶۳۸۲۷۸۲۳۶آقا۹۱۵۳۸۵۹۴۶۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۲۳۴۶۰مازندران
 • خاطره‌نویسی
ابراهیم انجم شعاع۲۹۹۳۰۳۹۹۹۷آقا۹۱۲۸۵۱۱۸۷۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه فیضیه۴۵۶۳۱قم
 • داستان طنز
سیمین محمدصالح۲۳۸۰۱۸۷۷۵۴خانم۹۱۷۹۲۲۸۶۶۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه نرجسیه۹۶۱۲۲۹۹۳۸فارس
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اکبر بیات۴۲۸۵۸۳۸۷۹آقا۹۱۹۸۸۰۶۰۹۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام صادق(ع)۱۰۹۱۶۳زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
سمیه غلامرضاپور۳۸۲۱۳۶۳۴۹خانم۹۱۲۷۵۹۳۷۹۴جامعه الزهرامرکز تخصصی اخلاق و تربیت اسلامی۱۳۹۷۱۳۰۰۴۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ساجده پارسانیا۹۲۰۸۴۰۱۸۳خانم۹۱۲۸۵۱۲۷۳۶جامعه الزهراجامعه۸۸۱۴۰۹۲۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
ساجده پارسانیا۹۲۰۸۴۰۱۸۳خانم۹۱۲۸۵۱۲۷۳۶جامعه الزهراجامعه۸۸۱۴۰۹۲۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
امیرحسین مزیدی۶۴۰۵۶۷۴۸۷آقا۹۱۵۴۹۷۷۷۹۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانآیت الله خوئی۹۶۱۱۱۱۴۸۰۳خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
امیررضا کشمیری۴۲۷۱۳۸۶۹۲۸آقا۹۱۰۰۲۷۵۳۱۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسید۱۵۱۱۸۳زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
امین ابراهیمی۱۵۷۰۲۱۹۵۱۶آقا۹۳۸۹۶۲۶۶۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه امام صادق۹۶۶۶۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
میثم صحبت لو۴۲۷۱۰۴۶۶۵۵آقا۹۱۲۵۴۲۶۴۷۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمسجد سید۱۴۹۳۷۸زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
مرضیه۳۵۵۰۰۴۵۶۲۱خانم۹۳۹۲۳۶۹۵۸۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانغیرحضوری قم۴۰۰۱۳۱۶۰۱۸۱بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
مهدیه سادات محمودی۳۸۶۴۱۶۱۲۵خانم۹۳۶۶۶۴۱۹۵۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه۹۳۱۳۱۱۰۲۲۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فریبا آزادی۳۲۵۸۳۶۹۵۹۳خانم۹۱۸۶۸۶۴۳۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه امام خمینی (ره)۸۶۲۴۷۹۷۳کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حسین بهرامیان۳۵۷۰۰۶۱۸۲۵آقا۹۱۷۵۵۴۶۲۷۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه امام خمینی بوشهر۱۳۲۶۹۹بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
راضیه شجاعی شکوری۹۳۷۲۵۲۵۷۳خانم۹۳۸۲۳۵۵۰۳۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه خواهران۷۷۱۱۰۲۰۴۷۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
صدیقه ازادی۳۲۵۶۹۳۱۱۵۴خانم۹۳۷۱۴۳۰۷۲۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه قم۹۲۱۰۰۲۰کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
صدیقه ازادی۳۲۵۶۹۳۱۱۵۴خانم۹۳۷۱۴۳۰۷۲۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه قم۹۲۱۰۰۲۰کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فرنگیس ملکی کاوه۴۲۰۹۷۲۴۲۵۴خانم۹۳۷۵۳۶۱۹۳۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانزینب کبری )س(۴۰۰۱۲۰۲۰۸۱۰کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
سیده زهرا حسینی۴۲۰۱۵۷۰۳۹خانم۹۳۷۰۳۱۶۱۳۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه بقیه الله الاعظم ( علیه السلام )۳۷۸۰۱۶لرستان
 • خاطره‌نویسی
سید محمد سیدی۴۲۰۰۱۷۴۵۸۸آقا۹۳۳۳۹۷۴۱۱۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه بقیه الله الاعظم ( علیه السلام )۱۳۵۵۸۶لرستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
نیلوفر اورجی اربط سفلی۲۹۶۰۳۰۰۰۹۲خانم۹۱۴۹۷۶۸۸۷۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهراء سلام الله علیها۹۵۱۲۲۰۵۲۶۴آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
فاطمه سلیمانی پاچال۴۲۰۰۲۹۸۳۹۲خانم۹۳۷۳۸۴۵۱۸۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا۱۱۰۴۳۵۵۱۸۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
نرگس مظفری۴۵۹۰۲۱۴۷۲۵خانم۹۰۴۰۴۲۰۷۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه بنت اسد۵۸۰۴۴قم
 • داستان طنز
مهسا اله مرادی۴۳۶۰۴۵۹۵۱۳خانم۹۱۰۰۲۷۸۱۱۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت معصومه۹۶۱۲۲۰۷۶۰۲زنجان
 • خاطره‌نویسی
ریحانه بی پناه۱۷۵۷۹۲۴۱۹۱خانم۹۱۶۷۵۷۶۹۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه فاطمیه(س)۸۶۲۶۱۴۰۸خوزستان
 • خاطره‌نویسی
زهرا نیاپرست۴۲۵۰۶۰۰۱۸۱خانم۹۱۷۴۲۱۱۴۴۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانتربیت مدرس صدیقه کبری قم۹۷۲۴۴۱۰۰۲۱کهگیلویه وبویراحمد
 • خاطره‌نویسی
زهرا نیاپرست۴۲۵۰۶۰۰۱۸۱خانم۹۱۷۴۲۱۱۴۴۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانتربیت مدرس صدیقه کبری قم۹۷۲۴۴۱۰۰۲۱کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا نیاپرست۴۲۵۰۶۰۰۱۸۱خانم۹۱۷۴۲۱۱۴۴۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانتربیت مدرس صدیقه کبری قم۹۷۲۴۴۱۰۰۲۱کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
معصومه رستمی۳۸۵۴۱۲۹۷۵خانم۹۱۹۱۴۷۴۵۰۶جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۶۱۳۰۳۱۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
معصومه رستمی۳۸۵۴۱۲۹۷۵خانم۹۱۹۱۴۷۴۵۰۶جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۶۱۳۰۳۱۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
منصورہ زارعی۲۵۵۰۰۷۰۴۳۷خانم۹۰۳۳۰۱۵۱۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالزھرا (س)۹۹۱۲۰۲۲۱۸۹فارس
 • خاطره‌نویسی
زینب صدیق۳۸۳۸۷۵۶۲۵خانم۹۱۹۴۴۳۱۳۸۹جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۱۴۲۲۰۰۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
فیروزه سپهوند۴۰۷۲۳۴۵۲۱۰خانم۹۱۲۰۹۴۰۷۱۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفارغ التحصیل۴۰۷۲۳۴۵۲۱۰مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
زینب خلج۳۷۰۲۹۲۲۶۱خانم۹۳۸۳۵۵۷۴۱۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت معصومه۸۹۱۲۲۰۳۳۵۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد ضیاء برهانی۱۰۹۳۵۵۰۰۸۹۴۶آقا۹۱۹۱۶۰۲۲۷۸جامعه المصطفیحجتیه۱۱۵۱۰۷۷قم
 • خاطره‌نویسی
الهام احسانی قدس۳۷۷۰۱۰۳۳۰۰خانم۹۱۸۰۵۲۷۲۶۶جامعه الزهرااخلاق اسلامی۱۳۹۸۱۳۰۲۷۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
لیلا سراغی۳۹۶۲۶۵۹۲۸۵خانم۹۱۹۱۹۶۹۶۶۱جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۸۹۱۳۲۰۳۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
نوید نیّری۳۲۴۱۰۵۵۹۰۶آقا۹۹۱۶۹۷۱۵۳۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام القائم علیه السلام۱۲۶۳۸۶تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه فرامرز۶۰۳۳۴۶۱۴۶خانم۹۹۰۵۸۱۲۶۵۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت معصومه(س)۹۷۱۲۲۰۵۶۷۳مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
محسن عبدالله زاده۴۵۷۰۰۰۰۲۶۶آقا۹۱۲۴۳۲۰۰۶۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرس آزاد امام کاظم علیه السلام۹۳۳۷۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
الهام رفیعی وردنجانی۴۶۱۰۲۲۹۰۳۱خانم۹۱۳۷۰۱۴۵۷۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه سلام الله علیهم شهرکرد۲۴۹۲۹۷چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
الهام رفیعی وردنجانی۴۶۱۰۲۲۹۰۳۱خانم۹۱۳۷۰۱۴۵۷۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه سلام الله علیهم شهرکرد۲۴۹۲۹۷چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه فرامرز۵۹۰۲۴۲۴۸۲خانم۹۱۹۰۵۱۲۱۱۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت معصومه۹۷۱۲۲۰۵۶۷۰مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
آمنه هاشم خانی۳۲۴۰۶۵۸۸۴خانم۹۹۰۰۳۳۸۰۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه نورالهدی ماهدشت۹۶۱۲۲۰۳۸۵۸البرز
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محمد انجم شعاع۲۹۸۰۵۲۳۷۸۱آقا۹۱۳۷۴۶۸۱۱۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز تخصصی تبلیغ۱۰۸۰۹۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه زمانی۳۸۶۰۳۱۹۰۶۱خانم۹۱۹۸۶۹۹۱۸۸جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۴۰۰۱۳۰۰۸۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
میلاد علیزاده۱۸۳۰۳۶۵۶۵۷آقا۹۱۶۲۸۵۶۰۳۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز تبلیغ مجازی۱۱۲۶۷۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
طیبه انصاری۲۴۸۰۲۵۳۴۴۹خانم۹۳۶۷۹۲۵۶۹۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا (س)داراب۸۹۱۲۲۰۳۰۲۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
طیبه انصاری۲۴۸۰۲۵۳۴۴۹خانم۹۳۶۷۹۲۵۶۹۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا (س)داراب۸۹۱۲۲۰۳۰۲۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
اشرف انصاری۴۱۷۲۱۲۴۷۰۴خانم۹۹۰۲۹۵۳۲۶۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه سلام الله۸۳۲۱۴۰۰۲۲۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی محمد مظفری۵۷۹۹۷۳۴۰۹آقا۹۱۸۹۶۸۹۴۲۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۲۰۰۹۹۵گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
رسول صادقی۱۲۹۲۱۳۸۹۴۷آقا۹۱۳۲۲۷۴۴۰۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانخارج۸۵۱۰۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
فاطمه باقری۵۶۵۹۴۰۴۲۸۶خانم۹۱۳۸۷۰۲۹۲۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفاطمه الزهرا۹۹۱۳۲۰۵۳اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه شاهسوند۳۹۳۴۵۴۵۹۹۸خانم۹۳۷۸۱۵۵۶۷۷جامعه الزهراسطح ۳۲۰۷۰۴۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
معصومه دیمیادی۳۸۳۷۲۵۵۶۹خانم۹۱۹۲۹۴۱۲۸۴جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۵۱۲۰۶۸۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد علی عبادی فخر۱۷۴۴۱۴۳۶۰۹آقا۹۹۶۰۱۷۲۷۸۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانشهیدین۱۹۲۰۷۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
هدا رجبی۱۲۹۲۱۸۰۲۶۹خانم۹۹۳۱۵۲۱۳۳۶جامعه الزهراجامعه۱۳۹۱۲۱۱۰۶۵اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
محمدعلی محمدپور۴۴۳۳۴۴۸۹۵۸آقا۹۱۳۳۵۰۷۴۲۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه یزد۸۴۵۶۰یزد
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد حسن ظریف کار۲۳۷۱۹۶۷۸۰۷آقا۹۱۷۹۲۱۴۲۵۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام صادق۵۱۷۶۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مهین بخشی۶۹۰۳۳۶۵۸۶خانم۹۱۵۸۰۴۸۰۳۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانآیت الله ایروانی۹۸۱۲۰۲۰۳۰۲سیستان وبلوچستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مهین بخشی۶۹۰۳۳۶۵۸۶خانم۹۱۵۸۰۴۸۰۳۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانآیت الله ایروانی۹۸۱۲۰۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مهین بخشی۶۹۰۳۳۶۵۸۶خانم۹۱۵۸۰۴۸۰۳۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانآیت الله ایروانی۹۸۱۲۰۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سیده نرگس هاشمی زاده۳۹۵۰۰۴۶۰۸۹خانم۹۱۲۹۳۸۴۵۹۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۵۱۲۱۰۶۲قم
 • داستان طنز
زهرا بازرگانی۴۲۸۵۰۰۶۰۴۹خانم۹۱۹۸۷۰۱۰۷۴جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۰۲۱۴۴۶۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فرنگیس حاتم پور۴۲۰۸۹۶۰۳۵۳خانم۹۱۲۹۵۱۸۱۹۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمحدثه سلام الله علیها۸۷۱۲۲۰۰۶۸۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فرنگیس حاتم پور۴۲۰۸۹۶۰۳۵۳خانم۹۱۲۹۵۱۸۱۹۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمحدثه سلام الله علیها۸۷۱۲۲۰۰۶۸۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فهیمه سلیمانی۳۸۱۰۹۴۱۴۶خانم۹۱۲۰۶۹۰۳۹۸جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۴۴۴۱۰۰۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا امینی زازرانی۱۲۸۵۱۵۷۶۲۱خانم۹۰۱۳۷۵۷۶۲۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالنفیسه۸۴۲۲۶۱۷۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سمیه آقاجانی۲۶۹۱۶۱۹۳۵۴خانم۹۳۸۱۰۸۲۶۹۱جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۳۲۱۱۰۴۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سمیه آقاجانی۲۶۹۱۶۱۹۳۵۴خانم۹۳۸۱۰۸۲۶۹۱جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۳۲۱۱۰۴۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محبوبه عباسعلی پور عزیزی۴۹۸۹۹۵۲۳۹۱خانم۹۱۹۴۵۳۷۲۶۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانموسسه آموزش عالی خواهران معصومیه۹۸۱۳۲۲۰۰۷۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
زینب نقی نیا۴۰۷۲۶۳۲۹۸۸خانم۹۳۸۲۵۶۸۱۲۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه۱۴۰۰۲۱۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
صادق غلامی۲۴۴۰۱۲۲۹۷۱آقا۹۱۳۷۲۷۱۷۵۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۱۱۰۲۱۷قم
 • خاطره‌نویسی
مریم فرضی۱۳۸۱۶۶۳۳۸۹خانم۹۳۷۱۲۹۷۳۴۸جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۰۴۷۲۰۳۶اردبیل
 • نویسندگی‌ خلاق
فهیمه داوری۴۵۸۰۱۵۵۴۸۳خانم۹۳۹۱۶۵۴۵۹۸جامعه الزهراتکمیلی۲۵۱۸۸۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا روستا۲۴۵۲۱۷۲۶۶۹خانم۹۳۷۴۱۸۱۹۲۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهراء سلام الله علیها۹۲۱۲۲۰۸۶۲۹فارس
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمدرضا شبانی۱۲۲۰۰۳۴۰۷۱آقا۹۱۲۴۲۴۵۶۴۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه مشکات۱۵۶۰۶۴تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حسین جعفری۲۰۸۱۰۵۰۰۹۹آقا۹۱۱۴۳۸۴۳۱۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام حسین علیه السلام۲۰۶۴۲۷مازندران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اعظم صباغ خور۵۵۳۹۵۱۸۵۹۴خانم۹۱۵۸۹۲۶۳۰۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه حضرت رقیه۷۸۲۱۱۲۰۲۷۴خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اعظم صباغ خور۵۵۳۹۵۱۸۵۹۴خانم۹۱۵۸۹۲۶۳۰۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه حضرت رقیه۷۸۲۱۱۲۰۲۷۴خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
آسیه انصاری فرد۶۰۹۹۹۷۵۴۳۸خانم۹۱۰۷۱۰۳۷۰۹جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۴۰۰۱۳۰۲۱۴بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محدثه نبی حسینی۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹خانم۹۳۳۲۲۷۴۸۰۴جامعه المصطفیبنت الهدی۱۱۵۱۶۷۵۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فریده سلطانی۱۱۵۱۶۴۹۷خانم۹۹۱۷۱۷۹۸۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه ام البنین۴۰۰۱۲۰۲۹۳۵۶بوشهر
 • خاطره‌نویسی
فریده سلطانی۱۱۵۱۶۴۹۷خانم۹۹۱۷۱۷۹۸۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه ام البنین۴۰۰۱۲۰۲۹۳۵۶بوشهر
 • خاطره‌نویسی
سیدعلی حسینی۴۶۸۰۳۱۵۲۲۹آقا۹۱۳۷۷۱۲۰۰۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه امامیه شهرکرد۹۸۸۶۷چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
آرین رضایی۳۹۲۱۰۴۶۶۲۹آقا۹۰۴۴۱۱۹۲۶۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه علی ابن ابیطالب ملایر۱۹۱۶۸۶همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
فرزانه محمدی۴۶۹۰۲۰۴۱۶۰خانم۹۱۷۹۶۵۷۱۲۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه الزهرا سلام الله علیها۸۹۱۲۱۰۰۰۲۸هرمزگان
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد جواد حاجی میرزایی۵۵۶۰۶۳۴۴۲۵آقا۹۳۹۵۱۷۳۷۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمروی۱۶۹۲۸۱تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
طاهره مجیری پور۳۴۹۰۳۵۷۸۶۸خانم۹۳۵۷۱۹۸۳۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانآموزش عالی معصومیه۴۰۰۱۳۱۱۰۳۹۹بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
طاهره مجیری پور۳۴۹۰۳۵۷۸۶۸خانم۹۳۵۷۱۹۸۳۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانآموزش عالی معصومیه۴۰۰۱۳۱۱۰۳۹۹بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
فائزه جلیل پاک۴۶۶۰۵۲۵۶۵۱خانم۹۹۲۹۴۴۷۲۹۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۳۴۱۷۷۸چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فائزه جلیل پاک۴۶۶۰۵۲۵۶۵۱خانم۹۹۲۹۴۴۷۲۹۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۳۴۱۷۸۷چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ثریا بهمیاری۳۵۳۹۳۳۵۱۳۷خانم۹۱۷۳۷۷۶۹۴۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالزهراء۱۱۱۱۶۵۲۰۱۵بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حوا شهسوارپور۶۴۰۰۶۶۵۹۳خانم۹۱۵۸۶۵۷۸۱۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه۸۶۲۵۶۱۱۰خراسان جنوبی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید علی محمدی۳۴۹۰۳۹۸۰۷۶آقا۹۹۱۹۲۹۷۰۴۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانخاتم الانبیا ص۱۶۱۰۷۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سهیلا تویل۳۵۳۹۳۲۱۸۹۶خانم۹۰۱۹۲۳۱۷۳۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۳۵۳۹۳۲۱۸۹۶بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد درزی رامندی۳۸۱۸۲۲۰۷۹آقا۹۱۲۷۴۸۱۴۲۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۶۰۴۸۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محسن شیخیانی۳۵۴۰۱۳۵۱۰۳آقا۹۰۳۹۸۵۹۴۱۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانگلپایگانی قم۱۱۸۲۱۲بوشهر
 • خاطره‌نویسی
کوثر حمیداوی۶۶۲۰۰۳۵۰۱۹خانم۹۱۶۴۷۷۳۲۲۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا۹۲۱۲۲۰۵۰۸۶بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
معصومه جمالی۹۸۹۷۵۲۴۰۰۹خانم۹۳۶۲۷۳۲۱۵۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه الزهرا۴۳۴۷۱۲مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد اسماعیلی۳۵۲۰۶۴۸۴۰۷آقا۹۱۹۱۵۲۸۹۵۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز مدیریت بوشهر۳۱۱۱۰بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
فاطمه فقیه۳۷۱۸۷۰۷۹۸خانم۹۲۲۲۳۹۷۷۸۰جامعه الزهرامجازی۱۳۹۵۱۲۰۱۳۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
رجا خاتم یزدی۳۸۱۱۱۱۲۰۲خانم۳۸۶۲۲۷۶۵۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه الزهرا۱۱۱۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مهدی بحرینی۳۵۳۰۱۶۲۵۷۴آقا۹۳۸۳۶۷۱۵۰۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علیمه سفیران هدایت المهدی(عج)۲۰۲۹۳۴بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی دانشیان آزاد۳۴۹۰۱۳۵۳۵۰آقا۹۳۶۳۷۱۶۸۱۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه سفیران هدایت المهدی (عج) خورموج۲۰۲۹۳۷بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
عباد آمیان۳۴۹۰۶۱۰۰۴۰آقا۹۱۷۹۹۳۱۴۰۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام خمینی۱۹۲۳۴۸بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید خلیل حسینی۳۴۹۰۲۹۸۰۹۸آقا۹۱۷۵۵۴۲۳۶۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسفیران المهدی ارواحنافداه۲۰۳۴۰۱بوشهر
 • داستان طنز
سارا خرمایی پور۳۵۵۰۰۹۳۴۹۷خانم۹۱۷۶۴۳۶۲۸۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۹۴۱۲۲۰۱۲۵۲بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
خدیجه خداکرمی۴۳۷۱۳۷۷۳۱۹خانم۹۳۶۹۹۱۰۷۶۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه قیدار۹۶۱۲۲۰۷۵۹۰زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
معصومه هوشنگی۳۸۵۳۹۳۸۵۷خانم۹۱۸۷۳۸۵۶۲۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراننرجسیه۹۲۱۲۲۰۲۹۰۴اردبیل
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
معصومه هوشنگی۳۸۵۳۹۳۸۵۷خانم۹۱۸۷۳۸۵۶۲۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراننرجسیه۹۲۱۲۲۰۲۹۰۴همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محمدضیائی۴۰۲۰۱۲۲۳۸۵آقا۹۳۸۰۴۴۹۷۸۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه امام مهدی۶۸۵۶۶همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
محمدضیائی۴۰۲۰۱۲۲۳۸۵آقا۹۳۸۰۴۴۹۷۸۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه امام مهدی۶۸۵۶۶همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه صادقپور۲۲۹۶۸۰۲۸۵۰خانم۹۰۱۹۴۳۵۶۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۸۶۱۵۱۰۴۴قم
 • داستان طنز
فاطمه صادقپور۲۲۹۶۸۰۲۸۵۰خانم۹۰۱۹۴۳۵۶۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۸۶۱۵۱۰۴۴قم
 • داستان طنز
راضیه غفاری۴۶۵۰۲۲۴۲۲۵خانم۹۱۳۲۸۴۸۸۷۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالزهرا۴۶۵۰۲۲۴۲۲۵چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
شهرزادکریمی۳۲۴۳۰۳۵۳۶۸خانم۹۳۷۵۲۹۲۶۸۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانامام خمینی ره۹۴۱۲۲۰۳۹۸۴کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی غیاثی راوری۳۲۱۰۰۸۷۰۷۵آقا۹۹۰۸۶۲۳۹۵۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام محمد باقر ع۱۶۶۰۳۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
حمید صالحی۴۰۲۰۵۳۱۰۰۵آقا۹۱۸۲۱۵۴۱۲۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام مهدی موعود۱۶۷۸۶۶همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
نرگس ایرانپور۳۸۶۰۰۵۱۰۶۷خانم۹۹۳۱۰۱۹۴۳۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفدک۴۰۰۱۳۱۱۰۳۰۱همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
زهرا حسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸خانم۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه۹۱۱۲۲۰۱۶۴۵همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
مریم راستین فر۵۳۴۸۹۷۴۰۱خانم۹۳۶۷۰۰۶۸۶۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانتربیت مدرس صدیقه کبری س۹۵۱۰۳۰۰۰۷مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
سکینه مرادی۴۰۱۱۴۲۷۷۶۴خانم۹۱۸۸۱۶۲۰۵۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالراضیه۱۲۰۱۹۵۳۰۵۷همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی ضیائی۱۱۵۵۵۸۴آقا۹۱۹۱۹۷۴۵۰۶جامعه المصطفیجامعه المصطفی۱۱۵۵۵۸۴قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مهدی سیفی۴۰۵۱۶۲۸۵۵۸آقا۹۱۹۶۶۶۴۸۱۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحضرت رسول اکرم ص۵۳۷۸۱همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
زهرا فصیحی۱۲۷۲۶۰۳۶۳۶خانم۹۱۳۸۰۳۹۸۷۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه خواهران۴۰۰۱۳۱۳۰۳۷۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
زهرا فصیحی۱۲۷۲۶۰۳۶۳۶خانم۹۱۳۸۰۳۹۸۷۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه خواهران۴۰۰۱۳۱۳۰۳۷۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محمدحسین افشار صفوی۹۲۵۲۳۰۱۵۴آقا۹۰۱۰۱۸۸۸۱۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمصباح الهدی۳۰۷۴۵۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا هاشمی۶۲۱۲۷۱۸۴۵خانم۹۱۸۷۵۷۲۶۰۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه فاطمه المعصومه۸۸۱۲۲۰۶۰۴۸مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
اسماعیل گل صنم لو۲۸۰۲۸۶۴۶۶۱آقا۹۱۴۴۶۳۲۷۲۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۷۶۰۱۶آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
محمود نجفی۲۹۱۹۰۷۷۸۴۸آقا۹۹۰۲۹۲۰۷۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهراندارالشفا۴۴۸۲۲آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مهدی سونتویی۶۶۶۰۵۳۹۲۴۷آقا۹۰۱۹۶۸۷۵۶۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام صادق علیه السلام۱۹۰۴۳۹زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
احمدرضا شفاعی دارستانی۲۶۵۰۱۸۰۵۶۰آقا۹۰۲۸۳۰۱۸۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراننائب الصدر۱۳۲۷۲۲گیلان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
نیلوفر اورجی اربط سفلی۲۹۶۰۳۰۰۰۹۲خانم۹۱۴۹۷۶۸۸۷۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا سلام الله علیها۹۵۱۲۲۰۵۲۶۴آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید محمد حسین شانه بند پور طبری۲۰۵۱۰۲۴۴۵۶آقا۹۰۳۴۲۲۹۶۱۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه امام حسن مجتبی زرگر شهر۱۵۲۹۴۳مازندران
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه عبداللهی۵۱۵۹۹۶۵۴۰۸خانم۹۱۷۸۸۳۴۵۶۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانغدیریه۹۸۱۲۰۲۳۸۱۲فارس
 • نویسندگی‌ خلاق
زهرا پورهاشم۲۹۷۰۵۸۶۸۴۳خانم۹۳۹۹۴۲۹۷۰۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرای میاندواب۸۳۲۱۱۰۳۰۰۹آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمدرضا مجیدی۳۱۲۳۸۷۹۸۹آقا۹۳۶۳۸۸۷۱۸۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه تهران۱۵۳۲۳۶البرز
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
میرمحمد حسینی۲۷۹۰۷۱۷۳۹۷آقا۹۳۸۴۱۰۶۵۹۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه نمازی۹۴۹۲۰آذربایجان غربی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
سید محمد میراحمدی۴۶۷۰۱۸۷۲۰۱آقا۹۱۳۹۶۵۰۶۳۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه ولایت۱۵۱۸۷۱چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمدسلگی۳۷۱۲۹۴۸۱۹آقا۹۱۸۲۰۶۶۸۷۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه آیت الله آخوند رحمه الله علیه۱۴۵۹۴۹همدان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مژگان قلاوند۱۹۲۰۰۶۹۷۴۷خانم۹۱۶۰۸۱۶۲۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۸۷خوزستان
 • خاطره‌نویسی
مژگان قلاوند۱۹۲۰۰۶۹۷۴۷خانم۹۱۶۰۸۱۶۲۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۸۷خوزستان
 • خاطره‌نویسی
علی زیستی۳۲۵۷۷۸۹۷۳۴آقا۹۱۸۹۸۴۳۱۶۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانآیت الله بروجردی کرمانشاه۱۵۹۴۲۶کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
منا عزیزی سطری۳۳۵۰۰۲۸۹۸۵خانم۹۱۸۵۷۰۳۴۳۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه نرجسیه سنقر۹۱۱۲۲۰۳۶۳۸کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
جابر آقایی۴۶۴۰۰۳۵۱۶۰آقا۹۱۳۶۷۴۳۰۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۱۱۳۲۲۱چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه درویشی۳۰۵۲۲۹۴۹۳۸خانم۹۱۳۰۴۲۳۷۵۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانموسسه آموزش عالی فاطمیه۸۸۱۳۱۱۰۱۴۵کرمان
 • نویسندگی‌ خلاق
امید کاشی۴۸۰۳۵۸۶۵۶آقا۹۰۳۷۵۸۳۲۳۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانعلی بن موسی الرضا ع (مشکات)۱۶۶۳۶۰تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی غیاثی۳۲۱۰۰۸۷۰۷۵آقا۹۹۰۸۶۱۳۹۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام محمدباقر۱۶۶۰۳۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
نجمه بوستانی۹۴۱۹۱۴۶۰۷خانم۹۱۴۱۴۹۱۷۶۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانغیرحضوری قم۹۹۱۳۱۶۰۰۷۸آذربایجان غربی
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
معصومه ناصری فر۳۳۴۱۳۶۶۷۸۴خانم۹۱۱۷۵۹۹۴۸۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفاطمه الزهرا سلام الله علیها۹۲۱۲۲۰۲۸۶۸کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
وحید۴۲۶۹۸۰۷۹۷۰آقا۹۱۷۹۴۲۶۶۵۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام صادق ع گچساران۳۰۰۲۳۹کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
سید محمد حسین موسوی۲۲۸۳۶۳۴۶۵۲آقا۹۹۳۹۱۳۸۵۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه مبارکه رضویه۱۶۶۶۲۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید محمد حسین موسوی۲۲۸۳۶۳۴۶۵۲آقا۹۹۳۹۱۳۸۵۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه مبارکه رضویه۱۶۶۶۲۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی غیاثی۳۲۱۰۰۸۷۰۷۸آقا۹۹۰۸۶۱۳۹۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام محمد باقر۱۶۶۰۳۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مریم رمیار۱۱۶۰۳۵۶۴۴۰خانم۹۹۱۳۴۶۷۹۵۸جامعه الزهرامومنات۱۳۹۷۲۲۰۱۴۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
زهرافرزام۳۷۷۰۰۳۴۵۷۰خانم۹۱۸۴۱۳۷۸۹۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفاطمه الزهرا۹۸۱۳۱۱۰۴۸۱کردستان
 • نویسندگی‌ خلاق
سیدحسن مبارز۱۱۵۴۰۲۷آقا۹۱۵۹۱۱۵۳۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه المصطفی۱۱۵۴۰۲۷خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
مرضیه ولی پور۴۲۲۰۶۱۳۹۴۳خانم۹۹۱۰۷۲۷۵۵۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه۳۶۲۴۰۲کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
مرضیه ولی پور۴۲۲۰۶۱۳۹۴۳خانم۹۹۱۰۷۲۷۵۵۰مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه س یاسوج۳۶۲۴۰۲کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمد سروستانی۴۸۱۰۲۳۲۰۷۷آقا۹۱۶۷۳۴۷۷۸۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانصادقین۱۲۸۱۹۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
زینب صادق پناهی۳۵۰۱۱۷۹۳۳۲خانم۹۳۶۴۵۴۶۹۶۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه خواهران الزهرا (س) بوشهر۹۵۲۲۱۱۰۵۳۴بوشهر
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
اسماعیل بهشت۴۲۵۱۱۵۴۱۳۴آقا۹۱۹۱۹۶۵۳۸۲مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدیریت حوزه استان کهگیلویه و بویراحمد۷۱۶۶۲کهگیلویه وبویراحمد
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳خانم۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۱۳۰۰۱۸کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳خانم۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۱۳۰۰۱۸کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید محمد میراحمدی۴۶۷۰۱۸۷۲۰۱آقا۹۱۳۹۶۵۰۶۳۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانولایت۱۵۱۸۷۱چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
رسول صادقی۱۲۹۲۱۳۸۹۴۷آقا۹۳۷۱۳۶۳۷۲۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۸۵۱۰۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
زهرا رمضانی دریاسری۴۳۸۰۱۲۱۶۴۱خانم۹۱۱۶۰۴۲۶۳۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه۸۹۱۲۲۰۴۲۵۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مینا حمزه ئی۴۰۴۰۱۷۱۳۲۲خانم۹۹۳۴۷۰۹۱۲۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمعصومیه خواهران۲۵۰۳۹۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سیاوش فرج الهی۲۷۰۰۰۳۴۷۳۲آقا۹۳۶۸۹۲۸۷۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانشیعه شناسی۱۱۵۹۳۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سبحان نقدی پور۴۶۷۰۰۱۲۳۶۳آقا۹۱۰۳۱۲۲۶۰۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۸۰۷۰۷قم
 • نویسندگی‌ خلاق
مهدی جلیلی خامنه۶۳۹۰۶۵۱۱آقا۹۱۲۲۷۶۱۹۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۹۰۶۹۵قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سید مهدی خدایی۱۲۸۸۳۵۵۲۳۸آقا۹۱۰۳۴۹۱۱۲۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه امام صادق۸۶۶۱۷۳۸۴اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
سید قاسم معصومی لاری۵۷۸۹۳۹۰۱آقا۹۱۳۵۴۰۲۱۸۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدیریت حوزه علمیه استان کرمان۵۳۱۰۶کرمان
 • خاطره‌نویسی
مهدی رحمانیان کوشککی۲۴۷۱۶۷۵۶۶۲آقا۹۱۷۳۹۱۹۱۶۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه علی بن ابیطالب۷۷۲۶۰فارس
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
داود ترکاشوند۳۳۰۰۰۸۹۶۵۴آقا۹۱۸۵۶۶۴۱۱۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه آیه الله آخوند همدان۱۲۹۵۵۹کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
کلثوم محسن زاده۱۹۴۰۳۲۳۲۱۵خانم۹۳۸۸۰۴۷۴۶۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز آموزش عالی امام خمینی ره۱۹۴۰۳۲۳۲۱۵خوزستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
بهروز هژبری کرم بستی۳۲۵۷۴۸۸۴۹۱آقا۹۳۶۹۴۲۸۶۳۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانآیت الله بروجردی۹۹۳۴۰کرمانشاه
 • داستان طنز
فاطمه میری۴۳۲۳۵۷۹۸۹۶خانم۹۱۲۸۵۱۰۴۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۶۲۳۰۱۵۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
فاطمه میری۴۳۲۳۵۷۹۸۹۶خانم۹۱۲۸۵۱۰۴۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۶۲۳۰۱۵۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا یوسفی۳۳۴۱۴۳۷۷۶۲خانم۹۳۶۲۰۰۸۸۱۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها۸۴۲۴۳۹۰۰کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
فاطمه میری۴۳۲۳۵۷۹۸۹۶خانم۹۱۲۸۵۱۰۴۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۶۲۳۰۱۵۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
رضا۶۲۱۸۲۴۳۸۰آقا۹۱۸۳۶۹۱۷۱۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۷۱۰۶۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
علی پورفرامرزی۴۸۱۰۰۳۱۴۲آقا۹۱۰۴۳۰۵۴۰۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانجامعه امیر المومنین۱۶۹۵۹۹تهران
 • نویسندگی‌ خلاق
علیرضا بیاتانی۴۱۲۰۰۱۲۲۳۹آقا۹۱۶۹۶۵۵۹۳۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانآیت الله ابوتراب امامی۱۴۳۳۰۷اصفهان
 • نویسندگی‌ خلاق
فاطمه امیری فرد۳۳۱۹۹۲۰۱۱۱خانم۹۱۸۷۷۹۸۷۳۳مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمرکز آموزش های غیر حضوری قم۹۷۱۳۱۶۰۰۴۵کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
آمنه انتصاری۳۸۰۹۹۸۶۵۳خانم۹۱۲۴۵۱۸۷۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۳۱۳۰۰۶۹خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
امیر خندان۱۲۵۰۲۲۶۸۲۱آقا۹۱۳۵۴۸۶۴۰۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز تخصصی کلام امام صادق علیه السلام۹۳۴۳۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
آمنه انتصاری۳۸۰۹۹۸۶۵۳خانم۹۱۲۴۵۱۸۷۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۳۱۳۰۰۶۹خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
آمنه انتصاری۳۸۰۹۹۸۶۵۳خانم۹۱۲۴۵۱۸۷۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۳۱۳۰۰۶۹خراسان رضوی
 • خاطره‌نویسی
آمنه انتصاری۳۸۰۹۹۸۶۵۳خانم۹۱۲۴۵۱۸۷۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۳۱۳۰۰۶۹خراسان رضوی
 • داستان طنز
میثم صحبت لو۴۲۷۱۰۴۶۶۵۵آقا۹۱۲۵۴۲۶۴۷۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسید۱۴۹۳۷۸زنجان
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد۱۶۳۹۷۴۷۵۱۶آقا۹۱۹۰۲۴۵۷۲۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندرس خارج۵۵۲۹۱تهران
 • داستان طنز
محمدرضا رهبر۳۷۱۸۷۴۴۰۸آقا۹۳۰۶۴۵۷۸۰۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحضرت ابوالفضل علیه السلام۱۷۴۹۳۰قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
حبیبه جعفری۱۴۰۶۷۶۶۰۷۸۳۵خانم۹۱۷۵۰۰۸۰۱۹جامعه المصطفیجامعه المصطفی مدرسه خواهران مشهد۱۱۵۱۱۰۰۰خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
آسیه هما۶۵۳۰۰۴۳۰۰۴خانم۹۱۵۳۲۴۷۲۱۵جامعه المصطفیمدرسه تخصصی خواهران۱۱۵۳۷۸۹خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
فائزه جلیل پاک۴۶۶۰۵۲۵۶۵۱خانم۹۹۲۹۴۴۷۲۹۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانالزهرا۹۵۱۱۰۰۱۶۴چهارمحال بختیاری
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مرضیه قاسمی۱۹۹۰۹۵۷۰۶۴خانم۹۰۵۸۶۸۴۲۱۱مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمیه۴۰۱۱۲۰۲۳۸۳۲لرستان
 • خاطره‌نویسی
محمد چهاردولی۳۹۲۰۸۰۲۲۹۲آقا۹۳۰۳۹۵۶۹۷۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه ی علمیه ی امام حسن مجتبی(ع)۱۶۵۰۶۴همدان
همایعقوبی۴۹۴۰۱۱۳۱۷۵خانم۹۱۸۲۹۷۰۶۵۹مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانفاطمه زهرا«س»۴۹۴۰۱۱۳۱۷۵کرمانشاه
 • نویسندگی‌ خلاق
محمدحسین انتصاری۲۱۲۱۷۰۴۸۱۷آقا۹۱۲۴۵۲۵۲۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۶۹۷۳۰قم
حسین خداپرست۱۵۴۰۲۱۰۶۷۷آقا۹۳۳۵۰۲۷۸۲۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدیریت۱۳۴۹۹۵قم
سید عباس حسینی۲۸۴۳۷۲۸۸۵آقا۹۳۶۴۳۷۲۸۸۵جامعه المصطفیامین۱۱۵۱۰۶۵۰قم
ریحانه امینی۴۲۸۵۶۲۷۹۶۵خانم۹۱۲۷۴۳۶۵۶۱جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۸۲۳۰۰۳۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مینا حمزه ئی۴۰۴۰۱۷۱۳۲۲خانم۹۹۳۴۷۰۹۱۲۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه خواهران۴۰۰۱۳۲۳۰۰۸۳قم
 • نویسندگی‌ خلاق
محمد رضا احسانی۱۵۰۲۸۵۷۱۶۰۵۹آقا۹۰۳۷۶۶۵۲۶۵جامعه المصطفیمرعشیه۱۱۵۱۶۸۰۸قم
معصومه بورقانی فراهانی۵۴۴۹۹۱۳۴۰۰خانم۹۱۸۶۹۲۴۰۵۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمبلغه۱۱۰۶۵۵۱۰۰۶مرکزی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
محمدحسین انتصاری۲۱۲۱۷۰۴۸۱۷آقا۹۱۲۴۵۲۵۲۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۶۹۷۳۰قم
فریده عبدالهی۳۵۲۰۹۲۳۳۷۸خانم۹۱۶۰۶۸۴۶۹۲مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانحوزه علمیه حصرت رینب س ایذه۱۲۰۱۳۵۴۰۲۴خوزستان
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
مریم مژده۱۷۱۰۶۸۳۲۵۲خانم۹۱۴۶۴۴۱۹۰۵جامعه الزهراغیر حضوری۱۳۹۸۱۲۰۹۹۴آذربایجان شرقی
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
سید محمد کاظمی۴۸۵۵۵۰۴آقا۹۰۵۹۸۱۷۸۱۴جامعه المصطفیامام خمینی رح، حکمت۱۲۵۱۰۴۰۸قم
حسین افشین۲۲۸۱۵۷۷۳۴۱آقا۹۱۷۶۹۷۹۵۰۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانالهادی ع۹۱۶۹۶قم
محمدبابایی۶۷۴۰۰۳۸۸۰۴۱آقا۹۳۰۷۸۸۱۵۷۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه امام صادق بیجار۱۷۲۳۷۴کردستان
محمد مهدی شاه. ملکی۳۷۲۲۱۸۶آقا۹۹۰۴۴۹۹۶۳۷مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسطوح عالی آزاد۹۵۸۶۸قم
فاطمه میری‌طایفه‌فرد۴۳۲۳۵۷۹۸۹۶خانم۹۱۲۸۵۱۰۴۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۶۲۳۰۱۵۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
هاشم قربانی۱۰۵۰۰۵۴۸۸۱آقا۹۳۰۳۷۷۰۰۴۰۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه قم۱۱۴۴۵۲قم
امنه انتصاری۳۸۰۹۹۸۶۵۳خانم۹۱۲۴۵۱۸۷۴۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۳۱۳۰۰۶۹خراسان رضوی
 • نویسندگی‌ خلاق
غلامرضا۳۹۹۱۲۲۲۹۲۲آقا۹۱۹۳۵۳۵۳۵۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۲۳۴۷۱قم
رجا خاتم یزدی۳۸۱۱۱۱۲۰۲خانم۹۳۸۶۲۲۷۶۵۷جامعه الزهراجامعه الزهرا۲۲۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
نورالهدی مازارچی۴۴۲۰۳۰۰۱۵۹خانم۹۱۳۸۵۵۸۲۸۰جامعه الزهرامرکز اخلاق و تربیت۱۳۹۴۴۷۲۰۱۱قم
 • نویسندگی‌ خلاق
سمیه غلامرضاپور۳۸۲۱۳۶۳۴۹خانم۹۱۲۷۵۹۳۷۹۴جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۷۱۳۰۰۴۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهرا میری۳۸۱۷۶۰۵۷۱خانم۹۱۰۲۰۴۱۶۲۹جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۵۱۳۰۴۰۶قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
معصومه قمقامی۳۸۵۱۸۱۲۶۴خانم۹۱۲۸۴۸۶۸۹۹جامعه الزهراجامعه الزهرا۸۱۱۲۱۱۰۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
فهیمه سلیمانی۳۸۱۰۹۴۱۴۶خانم۹۱۲۰۶۹۰۳۹۸جامعه الزهراجامعه الزهرا۱۳۹۴۴۴۱۰۰۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
زهره سبزواری۴۳۲۴۴۶۶۲۹۷خانم۹۱۰۱۳۷۹۹۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانجامعه الزهرا۱۳۹۱۱۵۲۰۲۸قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
علی نباتیان۳۷۲۳۹۱۵۵۹آقا۹۰۳۷۴۱۴۰۴۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه علوی۱۷۵۰۲۲قم
علی نباتیان۳۷۲۳۹۱۵۵۹آقا۹۰۳۷۴۱۴۰۴۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه علوی۱۷۵۰۲۲قم
بیتا سادات ذوالفقاری۷۷۶۵۰۳۲۸خانم۹۱۰۹۱۰۷۳۳۴مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه خواهران۴۰۰۱۳۲۲۰۲۸۲قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
ناصر باغبانی۳۵۴۹۸۹۶۹۳۱آقا۹۱۷۹۹۷۶۹۸۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه امام خمینی.ره.شهرک مهدیه۱۰۱۸۹۵قم
نعیمه سادات حسینی۳۷۰۷۷۰۲۲۶خانم۹۱۹۴۵۳۵۳۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمعصومیه۸۹۱۲۲۰۶۵۰۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • داستان طنز
 • خاطره‌نویسی
اکبر بیات۴۲۸۵۵۸۳۸۷۹آقا۹۱۹۸۸۰۶۰۹۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام صادق علیه السلام۱۰۹۱۶۳زنجان
امیرحسین نیکویی دستجردی۳۰۴۰۵۵۴۸۷۸آقا۹۳۹۷۳۳۸۹۴۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه علوی۹۸۶۶۷قم
علی عسگری۲۳۰۰۲۵۶۵آقا۹۱۹۰۲۵۲۳۵۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه علمیه علوی۹۶۹۶۳قم
مریم رمیار۱۱۶۰۳۵۶۴۴۰خانم۹۹۱۳۴۶۷۹۵۸جامعه الزهرامومنات۱۳۹۷۲۲۰۱۴۹قم
 • نویسندگی‌ خلاق
 • خاطره‌نویسی
علی بارانی۳۹۲۰۹۰۹۰۹۷آقا۹۰۳۱۶۳۵۰۸۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانعلوی۱۹۲۱۲۹قم
محمدرضا محمدی۴۴۰۰۲۳۳۳۸۳آقا۹۱۹۹۵۹۹۵۷۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانسطوح عالی حوزه علمیه قم۱۵۸۳۷۹قم
آرش محبوب زاده۱۷۴۲۰۱۴۴۴۵آقا۹۱۶۹۲۵۵۲۳۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز تخصصی فلسفه اسلامی۱۳۷۴۵۷قم
مهدی جلیلی خامنه۶۳۹۰۶۵۱۱آقا۹۱۲۲۷۶۱۹۶۵مرکز مدیریت حوزه علمیه برادراندرس خارج۹۰۶۹۵قم
مجتبی ملک محمد۳۲۳۳۶۲۲۱۴آقا۹۹۱۸۸۲۱۳۳۶مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانقم۱۵۰۳۸۶قم
امین ابراهیمی۱۵۷۰۲۱۹۵۱۶آقا۹۳۸۹۶۲۶۶۲۱مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرسه امام صادق۹۶۶۶۲قم
سیاوش فرج الهی۲۷۰۰۰۳۴۷۳۲آقا۹۳۶۸۹۲۸۷۴۰مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانفیضیه۱۱۵۹۳۶قم
محسن عبدالله زاده۴۵۷۰۰۰۰۲۶۶۹۱۲۴۳۲۰۰۶۹مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمدرس آزاد امام کاظم۹۳۳۷۴قم
نرگس ایرانپور۳۸۶۰۰۵۱۰۶۷۹۱۸۳۰۷۲۹۳۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانموسسه عالی فدک۴۰۰۱۳۱۱۰۳۰۱همدان
بیتا امامی۲۷۴۰۵۲۷۵۶۱۹۱۴۵۴۷۲۶۲۸مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانزینب کبری س۳۱۳۳۸۴آذربایجان غربی
علی غیاثی۳۲۱۰۰۸۷۰۷۵۹۹۰۸۶۱۳۹۴۳مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانامام محمدباقر۱۶۶۰۳۳قم
مرضیه سادات۲۲۹۱۷۸۱۲۷۸۹۱۷۷۱۷۰۷۹۷مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانجامعه الزهرا س۸۰۵۹۱فارس
ابوالفضل انتظاری۹۲۲۰۴۵۵۲۶۹۱۳۴۵۵۳۱۴۸مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانحوزه علمیه یزد۱۲۱۱۶۳یزد
امیر خندان۱۲۵۰۲۲۶۸۲۱۹۱۳۵۴۸۶۴۰۴مرکز مدیریت حوزه علمیه برادرانمرکز تخصصی کلام امام صادق علیه السلام۹۳۴۳۰قم
فاطمه صیادی نسب۳۴۱۰۱۶۸۲۱۴۹۱۷۹۴۵۸۲۰۶مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهرانمدرسه علمیه خواهران حضرت زینب سلام الله علیه۸۹۱۲۲۰۴۹۳۱هرمزگان
مهدیه محمدی۳۰۸۱۳۱۳۹۹۲۰۴۷۸۶۵۳جامعه المصطفیبنت الهدی۱۱۵۱۷۵۶۱قم
نام و نام خانوادگیکد ملیجنسیتشماره همراهمرکز محل تحصیلنام مرکز یا مدرسه علمیهکد پرونده تحصیلیاستان محل سکونتعنوان کارگاه درخواستینویسندگی‌ خلاقداستان طنزخاطره‌نویسی