نمایش ۱ - ۴ از ۴

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
غزاله پورجعفری۵۸۱۹۹۴۴۵۵۰ایلام۰۹۹۱۰۵۴۷۱۰۱حجابپژوهش هنرمقالهkha-07340539_1_230210144616.docx
زهرا یاره۴۵۲۹۹۰۷۰۸۲ایلام۰۹۳۰۲۳۳۴۵۸۷بررسی طرح‌واره اضافی در سوره یوسف با تأکید بر نظریه زبان‌شناختی هاینهپژوهش هنرمقالهبررسی-طرح‌واره-اضافی-در-سوره-یوسف-با-تأکید-بر-نظریه-زبان‌شناختی-هاینه.zip
زهرا یاره۴۵۲۹۹۰۷۰۸۲ایلام۰۹۳۰۲۳۳۴۵۸۷آثار متقابل امید و عمل از منظر قرآن کریمپژوهش هنرپایان نامه
پروین مکرمی۴۵۰۱۱۹۹۸۵۷ایلام۰۹۱۸۹۴۴۵۸۸۶گوهرداستانداستان کوتاهخاطره-ها-قدیمی-اند-اما-فاسد-نمی-شوند.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل