نمایش ۱ - ۷ از ۷

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
منیره زینالی۰۰۵۷۹۴۷۶۶۱زنجان۰۹۱۹۱۴۲۱۳۹۰در جستجوی خویشداستانداستان کوتاهDar-gostegoye-khod2.zip
مهدی خدایی۶۱۴۰۰۰۴۳۶۵زنجان۰۹۳۸۲۹۷۲۳۲۳هفت خطداستانداستان کوتاهداستان-کوتاه-هفت-خط-مهدی-خدایی-۱.docx
مهدی خدایی۶۱۴۰۰۰۴۳۶۵زنجان۰۹۳۸۲۹۷۲۳۲۳به سراغ من اگر میآییدداستانداستان کوتاهبه-سراغ-من-اگر-می‌آیید.docx
مهدی خدایی۶۱۴۰۰۰۴۳۶۵زنجان۰۹۳۸۲۹۷۲۳۲۳وال هندی شش محلداستانداستان کوتاهوالِ-هندیِ-شش-محل-مهدی-خدایی.docx
مهدی خدایی۶۱۴۰۰۰۴۳۶۵زنجان۰۹۳۸۲۹۷۲۳۲۳عشق و زخمهای موروثیداستانداستان بلند و رمانرمان-مهدی-خدایی-آخرین-بازبینی.docx
مهدی قهرمانی۲۴۷۰۹۳۵۷۸۲زنجان۰۹۱۹۱۴۵۴۰۷۰به عمر فاطمه صشعرشعر عروضیشعر.doc
نگین نوروزی۰۰۱۴۱۴۲۰۹۰زنجان۰۹۳۶۴۴۲۵۱۶۸نقش خودسازی در مصرف گراییپژوهش هنرمقالهنقش-خودسازی-در-مصرفگرایی.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل