نمایش ۱ - ۲۵ از ۱۳۶

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
مرتضی احمر۴۰۵۱۹۰۷۷۵۹قم۰۹۱۹۶۶۴۲۵۵۴آرامشداستانداستان بلند و رمانآرامش.docx
مرتضی احمر۴۰۵۱۹۰۷۷۵۹قم۰۹۱۹۶۶۴۲۵۵۴متولد زندانداستانداستان بلند و رمانمتولد-زندان.docx
مرتضی احمر۴۰۵۱۹۰۷۷۵۹قم۰۹۱۹۶۶۴۲۵۵۴خوش به حال میرزاداستانداستان بلند و رمانخوش-به-حال-میرزا.docx
احمد نوری۰۳۷۱۱۲۳۰۲۱قم۰۹۱۹۶۶۴۷۹۵۵تحلیل عناصر کلان‌روایت ابلیس در آیات قرآن کریم براساس الگوی مفهومی روایتپژوهش هنرمقالهEblis.docx
سید مهدی موسویان۰۹۴۵۵۳۲۳۴۲قم۰۹۱۲۷۱۹۷۱۱۲دل کشیداستانداستان کوتاهدل-کشی-نسخه-نهایی.doc
سیدمحمد بهشتی۰۳۷۰۵۶۱۰۹۰قم۰۹۳۷۱۱۵۲۱۲۴تحیرشعرشعر عروضیtahayyor.doc
سیدمحمد بهشتی۰۳۷۰۵۶۱۰۹۰قم۰۹۳۷۱۱۵۲۱۲۴صبح ناگهانشعرشعر عروضیSobhe-nagahani.doc
محمد مهدی عباسی۰۳۷۲۲۰۵۵۸۵قم۰۹۲۱۵۷۴۶۴۳۲دار مکافاتشعرشعر عروضیدار-مکافات.docx
محمد مهدی عباسی۰۳۷۲۲۰۵۵۸۵قم۰۹۲۱۵۷۴۶۴۳۲صدمین سالشعرشعر عروضیدر-میان-تلاطم-افکار.docx
سعید مبشر۱۴۵۰۵۷۶۰۶۰قم۰۹۱۴۹۵۴۴۰۱۰پسرِ حسینشعرشعر عروضیپسر-حسین.docx
سعید مبشر۱۴۵۰۵۷۶۰۶۰قم۰۹۱۴۹۵۴۴۰۱۰دو دمشعرشعر عروضیدو-دم.docx
سعید مبشر۱۴۵۰۵۷۶۰۶۰قم۰۹۱۴۹۵۴۴۰۱۰علی ولی اللهشعرشعر عروضیعلی-ولی-الله.docx
بتول زهرا آکیول۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲قم۰۹۱۲۸۵۴۲۹۳۰خودت مرا ببرداستانداستان کوتاههنر-آسمانی.docx
تمسکی بیدگلی علی۰۳۸۵۹۸۰۱۵۹قم۰۹۱۲۰۵۶۶۹۴۵گریه نکنشعرشعر عروضیگریه-نکن.-علی-تمسکی-بیدگلی.docx
تمسکی بیدگلی علی۰۳۸۵۹۸۰۱۵۹قم۰۹۱۲۰۵۶۶۹۴۵دل‌شکانیشعرشعر عروضیدل‌شکانی.-علی-تمسکی-بیدگلی.docx
تمسکی بیدگلی علی۰۳۸۵۹۸۰۱۵۹قم۰۹۱۲۰۵۶۶۹۴۵مرده‌شورشعرشعر عروضیمرده-شور.-علی-تمسکی-بیدگلی.docx
سلمان قاسمی۵۷۵۹۷۹۴۷۴۴قم۰۹۱۹۵۴۲۵۵۳۰عمامه پرانیداستانداستان کوتاهداستانک-عمامه-پرانی.docx
محسن عبدالله زاده۴۵۷۰۰۰۰۲۶۶قم۰۹۱۲۴۳۲۰۰۶۹حوزولوسداستانداستان کوتاهحوزولوس.docx
محسن عبدالله زاده۴۵۷۰۰۰۰۲۶۶قم۰۹۱۲۴۳۲۰۰۶۹خاطرات نوه مستر همفرداستانداستان کوتاه
محسن عبدالله زاده۴۵۷۰۰۰۰۲۶۶قم۰۹۱۲۴۳۲۰۰۶۹جشن کرامتداستانداستان بلند و رمان
مهدی افتخاری۰۰۷۴۳۶۰۶۰۴قم۰۹۳۵۲۶۳۱۱۲۲مرواریدداستانداستان کوتاهمروارید.docx
مهدی افتخاری۰۰۷۴۳۶۰۶۰۴قم۰۹۳۵۲۶۳۱۱۲۲زیبای پلاستیکیداستانداستان کوتاهزیبای-پلاستیکی.docx
مهدی افتخاری۰۰۷۴۳۶۰۶۰۴قم۰۹۳۵۲۶۳۱۱۲۲گل ملکهداستانداستان کوتاهگل-ملکه.docx
مهدی افتخاری۰۰۷۴۳۶۰۶۰۴قم۰۹۳۵۲۶۳۱۱۲۲ارزشش و داشتداستانداستان کوتاهارزشش-و-داشت.docx
احمد نوری۰۳۷۱۱۲۳۰۲۱قم۰۹۱۹۶۶۴۷۹۵۵اسپندداستانداستان کوتاهاسپند.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل