نمایش ۱ - ۷ از ۷

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
یوسف شاهیوندی۴۲۰۰۲۸۰۸۱۷لرستان۰۹۱۰۶۵۸۸۹۷۸روشنگری حوزه ازعصرتاسیس تاعصرظهورشعرشعر عروضیروشنگری-حوزه-علمیه-از-عصر-تاسیس-تا-عصر-ظهور۱.docx
اکرم عزیزی دیماندول۴۲۰۹۹۰۷۵۱۰لرستان۰۹۱۶۵۴۸۷۰۹۲کارکرد حجاب بر کنترل ناهنجاری جنسی در جامعهپژوهش هنرمقالهمقاله-جشنواره.docx
علی رضا یوسفی فرد۴۰۷۰۳۴۲۷۱۰لرستان۰۹۱۶۹۸۵۷۲۶۲تا تو باشی ، باشد ایران در امانشعرشعر عروضیتا-تو-باشی-باشد-ایران-در-امان.docx
علی رضا یوسفی فرد۴۰۷۰۳۴۲۷۱۰لرستان۰۹۱۶۹۸۵۷۲۶۲میعادگاه متقینشعرشعر عروضیمیعادگاه-متقین.docx
علی رضا یوسفی فرد۴۰۷۰۳۴۲۷۱۰لرستان۰۹۱۶۹۸۵۷۲۶۲رو به دوزخشعرشعر عروضیرو-به-دوزخ.docx
صفورا سلیمان پور۴۱۸۰۰۷۶۱۰۱لرستان۰۹۱۶۸۵۵۳۱۷۹بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر هویت دینی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه استان لرستان، شهرالشترپژوهش هنرمقالهاثرات-نامطلوب-اینترنت-و-اعتیاد-بر-هویت-دینی-مقاله-اصلی.docx
سید مصطفی حسینی۴۲۱۰۲۹۱۶۶۸لرستان۰۹۳۳۷۹۳۹۳۶۳رابطه حوزه و دانشگاهپژوهش هنرمقاله۱۲.zip
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل