نمایش ۱ - ۵ از ۵

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
علی صابر۰۹۲۵۴۲۸۰۱۹مازندران۰۹۰۵۳۶۵۰۰۸۲۱-نقش روحانیت در تاریخ-۲حجابشعرشعر عروضی
زهرا عبداله پور سنگچی۲۰۶۴۲۴۳۰۴۶مازندران۰۹۳۷۷۴۴۷۶۰۸ابعاد اسوه بودن حضرت ابراهیم (ع) در قران با تاکید بر خانوادهپژوهش هنرپایان نامهعنوان-پایان-نامه.docx
روح الله حسنی کارمزدی۲۲۵۹۹۱۹۸۲۰مازندران۰۹۱۱۹۲۳۵۶۴۶نسل سلمانشعرشعر عروضیشعر-نسل-سلمان.docx
علی داج لیری۲۲۱۰۳۵۲۵۹۲مازندران۰۹۹۰۶۷۹۹۵۵۶لیتنا گویانشعرشعر عروضیلیتنا-گویان.docx
اعظم السادات حاجیان نژاد۲۰۹۳۵۹۰۷۵۱مازندران۰۹۱۱۳۵۲۶۱۱۳شعرشعرشعر عروضی
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل