نمایش ۱ - ۱۱ از ۱۱

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
داود ترکاشوند۳۳۰۰۰۸۹۶۵۴کرمانشاه۰۹۱۸۵۶۶۴۱۱۶پود اهوراییشعرشعر عروضیپود-اهورایی.docx
داود ترکاشوند۳۳۰۰۰۸۹۶۵۴کرمانشاه۰۹۱۸۵۶۶۴۱۱۶پایگاه سپندشعرشعر عروضیپایگاه-سپند.docx
داود ترکاشوند۳۳۰۰۰۸۹۶۵۴کرمانشاه۰۹۱۸۵۶۶۴۱۱۶مهبط اعلامشعرشعر عروضیmahbad-aalam.docx
ریحانه رنگ رزانی۳۲۵۷۲۲۲۲۲۱کرمانشاه۰۹۹۲۳۵۳۰۹۶۴اعتیاد یک پدیده شومپژوهش هنرمقالهPictures.zip
محمد محمدی۴۹۶۰۰۷۰۴۰۴کرمانشاه۰۹۳۳۰۲۸۷۷۰۳آسیب شناسی جوامع انسانی درعدم تبعیت ازرهبری ازدیدگاه اسلامپژوهش هنرپایان نامهپایان-نامه-دفاع-شده.doc
علی صحرایی۴۹۶۰۱۹۲۱۹۴کرمانشاه۰۹۱۸۴۲۹۱۶۲۵خلوت‌تر از تنهاییشعرشعر عروضیKhalvat-taraz-tanhaii.docx
علی صحرایی۴۹۶۰۱۹۲۱۹۴کرمانشاه۰۹۱۸۴۲۹۱۶۲۵دیر آمدیشعرشعر عروضیDir-amadi.docx
علی صحرایی۴۹۶۰۱۹۲۱۹۴کرمانشاه۰۹۱۸۴۲۹۱۶۲۵بی توشعرشعر نوBi-to.docx
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳کرمانشاه۰۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲نقش روحانیت درفضای مجازیپژوهش هنرمقالهفضای-مجازی۳.docx
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳کرمانشاه۰۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲نقش روحانیت درفضای مجازیپژوهش هنرمقاله
سمیه شریفی۳۳۴۱۶۱۷۳۵۳کرمانشاه۰۹۹۰۴۶۱۰۵۰۲نقش روحانیت درفضای مجازیپژوهش هنرمقالهفضای-مجازی.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل