نمایش ۱ - ۱۵ از ۱۵

نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل
فاطمه طوسی۴۸۸۰۳۱۸۳۴۵گلستان۰۹۹۲۴۹۶۰۷۲۹نگرش نا صحیح حاصل از ضعف سواد رسانه‌ای در جوانانپژوهش هنرمقالهنگرش-ناصحیح-حاصل-از-ضعف-سواد-رسانه-ای-در-جوانان-۱.zip
سعیده سعادت سعیده سعادت۱۹۸۰۴۲۰۳۲۲گلستان۰۹۳۰۲۸۹۰۲۱۵دل نوشتهداستانداستان کوتاه
حسین عبدی۲۱۲۱۴۱۲۲۶۳گلستان۰۹۳۶۳۱۱۳۹۹۲چند شعرشعرشعر عروضیچند-شعر.docx
حسین عبدی۲۱۲۱۴۱۲۲۶۳گلستان۰۹۳۶۳۱۱۳۹۹۲ماه در حوزهداستانداستان بلند و رمانماه-در-حوزه-حسین-عبدی.doc
نسیبه قربانی۴۸۸۰۲۰۲۳۱۲گلستان۰۹۱۱۵۱۳۰۱۳۹حجاب و عفافشعرشعر عروضیعفاف-و-حجاب۲.docx
نسیبه قربانی۴۸۸۰۲۰۲۳۱۲گلستان۰۹۱۱۵۱۳۰۱۳۹یکصدمین سال باز تاسیس حوزه علمیه قمشعرشعر عروضییکصدمین-سال-باز-تاسیس-حوزه-علمیه-قم۱.docx
ماجده راسخ ماجده راسخ۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹گلستان۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹۲فلسطینشعرشعر نوشعر-فلسطین.docx
ماجده راسخ ماجده راسخ۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹گلستان۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹۲شهدای راه حقشعرشعر نوشعر-شهدا.docx
ماجده راسخ ماجده راسخ۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹گلستان۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹۲حجابشعرشعر نوشعر-حجاب.docx
ماجده راسخ ماجده راسخ۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹گلستان۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹۲فلسطینشعرشعر نوسه-اثر-شعری-ماجده-راسخ۱.docx
ماجده راسخ ماجده راسخ۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹گلستان۰۹۰۵۷۷۵۶۷۹۲حجابشعرشعر نوسه-اثر-شعری-ماجده-راسخ.docx
عبدالمبین یارزاده۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰گلستان۰۹۳۳۵۱۳۷۴۰۱شاعران دوره صفاریپژوهش هنرمقالهشاعران-دوره-صفاری.docx
نسیبه قربانی۴۸۸۰۲۰۲۳۱۲گلستان۰۹۱۱۵۱۳۰۱۳۹عفاف و حجابشعرشعر عروضیعفاف-و-حجاب۲.docx
نسیبه قربانی۴۸۸۰۲۰۲۳۱۲گلستان۰۹۱۱۵۱۳۰۱۳۹یکصدمین سال باز تاسیس حوزه علمیه قمشعرشعر عروضییکصدمین-سال-باز-تاسیس-حوزه-علمیه-قم۱.docx
علی قره خانی۶۲۴۰۰۶۲۶۹۳گلستان۰۹۳۳۹۴۸۷۵۱۲سفر نامه ، داستان ،اردو جهادیداستانداستان کوتاهاق-قلا-.-قره-خانی.docx
نامکد ملیاستانتلفن همراهنام اثرقالب اثرشعرداستانپژوهش هنرفایل