نمایش ۱ - ۲۵ از ۷۸۳

نامنامنام خانوادگیکد ملیتلفن همراهملیتاستاننام اثربخشقالب اثررشته (شعر)رشته (داستان)رشته (پژوهش هنر)فایلتوضیحات
زهرا حسینیزهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰همدانکاش یک پرنده بودمآزادپژوهش هنرکتابکاش-یک-پرنده-بودم.pdf
زهرا حسینیزهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰همدانترامتنیت و بازشناسی روابط متون با یکدیگرآزادپژوهش هنرمقالهترامتنیت.docx
زهرا حسینیزهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰همدانپستچی ها عاشق می شوندآزادشعرشعر نومجموعه-شعر.docx
زهرا حسینیزهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰همدانآناآزادداستانداستان کوتاهآنا.docx
زهرا حسینیزهراحسینی۳۹۹۲۴۶۹۷۷۸۰۹۳۹۲۹۴۱۱۸۰همداننقد روایت‌شناسی رمان چشم‌هایش با نگاهی بر نظریّه ژرار ژنتآزادپژوهش هنرمقالهمقاله-ویرایش-شده.doc
محمد مهدی عباسیمحمد مهدیعباسی۰۳۷۲۲۰۵۵۸۵۰۹۲۱۵۷۴۶۴۳۲ایرانیقمسنت گرایی، تمدن و هنرویژهپژوهش هنرمقالهسنت¬گرایی،-تمدن-و-هنر.doc
حوا شهسوارپورحواشهسوارپور۰۶۴۰۰۶۶۵۹۳۰۹۱۵۸۶۵۷۸۱۴ایرانیخراسان جنوبیحدیث یارآزادشعرشعر عروضیفایل
حوا شهسوارپورحواشهسوارپور۰۶۴۰۰۶۶۵۹۳۰۹۱۵۸۶۵۷۸۱۴ایرانیخراسان جنوبیدوست دارم رهبرم راآزادشعرشعر عروضیفایل
محمدمهدی حبیبی کرمانیمحمدمهدیحبیبی کرمانی۲۰۶۴۶۹۳۱۶۵۰۹۳۶۶۳۳۵۳۸۸ایرانیمازندرانسربازان قائمویژهشعرشعر عروضی
جواد جعفریجوادجعفری۴۲۷۱۴۶۰۴۵۱۰۹۹۴۱۱۲۶۶۵۱ایرانیزنجانپاسخ به پرسشهای اعتقادی جوانانآزادپژوهش هنرکتاب۱_۴۷۲۱۱۷۹۴۸۶.pdf

این کتاب با استعانت به مباحث تخصص حضرت استاد احمد فرحانی ( زبده غزه) جمع بندی شده است و در مواردی از سوال و جواب ها استاد اشراف نظر داشته است .

داود اوصانلوداوداوصانلو۴۳۶۰۲۴۴۰۸۸۰۹۱۹۸۴۳۹۴۵۹ایرانیزنجانشیخ اعظمآزادداستانداستان بلند و رماننمایش-نامه-شیخ-اعظم.docx
قاسم اردکانیقاسماردکانی۴۴۴۹۷۵۱۸۳۳۰۹۱۳۴۵۲۱۴۴۰ایرانییزدرحمت دخترآزادشعرشعر عروضیچشمان-تو-از-عشق-اگر-تر-شده-باشد.pdf
قاسم اردکانیقاسماردکانی۴۴۴۹۷۵۱۸۳۳۰۹۱۳۴۵۲۱۴۴۰ایرانییزدراز شهادتآزادشعرشعر عروضیاز-راز-شهادت-که-خبر-داشته-باشی.pdf
قاسم اردکانیقاسماردکانی۴۴۴۹۷۵۱۸۳۳۰۹۱۳۴۵۲۱۴۴۰ایرانییزدارتش عشقآزادشعرشعر عروضیارتش-عشق.pdf
سید مهدی موسویانسید مهدیموسویان۰۹۴۵۵۳۲۳۴۲۰۹۱۲۷۱۹۷۱۱۲ایرانیقمدل کشیآزادداستانداستان کوتاهدل-کشی-نسخه-نهایی.pdf

با سلام
این اثر پیش از این در موعد قانونی جشنواره ارسال شد
اما متاسفانه دیروز متوجه شدم فایل ناقص ارسال شده(برش چهارم داستان حذف شده بود)
لذا فایل کامل را مجدد ارسال میکنم و تقاضا دارم با فایل قبلی جهت داوری آثار، جایگزین فرمایید
با تشکر

سیدعلی میرعلی اکبرکرهرودیسیدعلیمیرعلی اکبرکرهرودی۰۵۲۰۷۰۹۱۱۱۰۹۱۸۴۳۵۳۱۴۹ایرانیمرکزیکوه استوارآزادشعرشعر عروضی۳.docx
سیدعلی میرعلی اکبرکرهرودیسیدعلیمیرعلی اکبرکرهرودی۰۵۲۰۷۰۹۱۱۱۰۹۱۸۴۳۵۳۱۴۹ایرانیمرکزیپاسوز نفسآزادشعرشعر عروضی۲.docx
سیدعلی میرعلی اکبرکرهرودیسیدعلیمیرعلی اکبرکرهرودی۰۵۲۰۷۰۹۱۱۱۰۹۱۸۴۳۵۳۱۴۹ایرانیمرکزییک بغل گنجینهآزادشعرشعر عروضیسیدعلی-میرعلی-اکبر-کرهرودی۱.docx
لطیف کاظمیلطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱ایرانیاردبیلغریبآزادشعرشعر عروضیشعر-غریب.docx
لطیف کاظمیلطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱ایرانیاردبیلهلال ماهآزادشعرشعر عروضیشعر-هلال-ماه.docx
لطیف کاظمیلطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱ایرانیاردبیلتمنای توآزادشعرشعر عروضیشعر-تمنای-تو.docx
لطیف کاظمیلطیفکاظمی۱۶۲۱۹۲۸۹۰۱۰۹۱۲۰۱۹۴۲۵۱ایرانیاردبیلعشقیم هدفیآزادشعرشعر عروضیعشقیم-هدفی-در-مورد-امام-زمان-عج.docx
علی درخشانعلیدرخشان۰۰۱۹۶۵۱۲۴۴۰۹۰۵۹۷۵۱۲۹۸ایرانیاردبیلدستاوردهای انقلاب اسلامیآزادداستانناداستاندستاوردهای-انقلاب-اسلامی.docx
گلثوم بهزاد وکیل آبادگلثومبهزاد وکیل آباد۱۴۶۶۱۸۶۷۴۷۰۹۱۴۷۰۳۵۵۹۷ایرانیاردبیلشعر نو در رابطه با حال و هوای انقلابآزادشعرشعر نوشعر-نو-در-رابطه-با-حال-و-هوای-انقلاب.docx
گلثوم بهزاد وکیل آبادگلثومبهزاد وکیل آباد۱۴۶۶۱۸۶۷۴۷۰۹۱۴۷۰۳۵۵۹۷ایرانیاردبیلاولین مدافع ولایت زهرا سلام الله علیهاآزادشعرشعر عروضیاولین-مدافع-ولایت-زهرا-سلام-الله-علیها.docx
نامنامنام خانوادگیکد ملیتلفن همراهملیتاستاننام اثربخشقالب اثررشته (شعر)رشته (داستان)رشته (پژوهش هنر)فایلتوضیحات