محتوای دلخواهفیلد #۹ (بدون برچسب)۱. جشنواره هنر آسمانی تا چه میزان پاسخگوی انتظارات هنرمندان حوزوی بوده است؟الف. زیادب. متوسطج. کم۲. چه میزان از نحوۀ برگزاری مراسم اختتامیه نهمین جشنواره هنر آسمانی رضایت دارید؟‌الف. زیادب. متوسطج. کم۳. چه میزان از برنامه های مختلف هنری مرکز مدیریت حوزه های علمیه اطلاع می یابید؟‌الف. زیادب. متوسطج. کم۴. تمایل دارید اطلاعیه‏ های مربوط به برنامه ‏های هنری حوزه‏ های علمیه از چه طریقی به دستتان برسد؟الف. پیامکب. فضای مجازی (شبکه‏های اجتماعی و پیام‏رسان)ج. صفحات شخصی سامانه ‏های حوزوید. رسانه ‏های جمعیهـ . تبلیغات محیطیو. همه موارد۵. لطفا پیشنهادهای خود را جهت ارتقاء کیفی جشنواره هنر آسمانی مرقوم فرمایید.

هیچ ورودی با درخواست شما مطابقت ندارد.

محتوای دلخواهفیلد #۹ (بدون برچسب)۱. جشنواره هنر آسمانی تا چه میزان پاسخگوی انتظارات هنرمندان حوزوی بوده است؟الف. زیادب. متوسطج. کم۲. چه میزان از نحوۀ برگزاری مراسم اختتامیه نهمین جشنواره هنر آسمانی رضایت دارید؟‌الف. زیادب. متوسطج. کم۳. چه میزان از برنامه های مختلف هنری مرکز مدیریت حوزه های علمیه اطلاع می یابید؟‌الف. زیادب. متوسطج. کم۴. تمایل دارید اطلاعیه‏ های مربوط به برنامه ‏های هنری حوزه‏ های علمیه از چه طریقی به دستتان برسد؟الف. پیامکب. فضای مجازی (شبکه‏های اجتماعی و پیام‏رسان)ج. صفحات شخصی سامانه ‏های حوزوید. رسانه ‏های جمعیهـ . تبلیغات محیطیو. همه موارد۵. لطفا پیشنهادهای خود را جهت ارتقاء کیفی جشنواره هنر آسمانی مرقوم فرمایید.